2008

UCHWAŁA Nr XXIII/143/08 RADY GMINY TUREK z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

 
UCHWAŁA Nr XXIII/143/08
RADY GMINY TUREK
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

       Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                          /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/143/08
Rady Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 rok
 

I  Kwartał
1. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 rok;
2. Kontrola realizacji budżetu gminy za 2008 rok, wydanie opinii o wykonaniu budżetu i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
3. Kontrola realizacji budżetu GOPS w Turku za 2008 rok.
 
II Kwartał
1.Kontrola wydatkowania środków z budżetu gminy:
- w dziale ochrony ppoż.
- w dziale oświaty
- w dziale kultury
 
III Kwartał
1. Kontrola realizacji uchwał ze szczególnym uwzględnieniem uchwał w zakresie podatków   i opłat lokalnych;
2. Ocena realizacji budżetu i zadań inwestycyjnych za I półrocze 2009 roku.
 
IV Kwartał
1. Zaopiniowanie budżetu Gminy Turek na 2010 rok;
2. Opracowanie planu pracy na 2010 rok.
 
 
                                                                                           Przewodniczący Komisji 
                                                                                             /-/ Janusz Kałużny
 
 
Lista wiadomości