2008

UCHWAŁA NR XXIII/144/08 RADY GMINY TUREK z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2009 rok

 
UCHWAŁA NR XXIII/144/08
RADY GMINY TUREK
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2009 rok

       Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje plan pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2009 rok:
1) Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego stanowiący załącznik     nr 1 do niniejszej uchwały
2) Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/144/08
Rady Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, SPRAW SOCJALNYCH ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK
 
 
STYCZEŃ
- Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 rok
 
LUTY / MARZEC
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 rok
 
KWIECIEŃ / MAJ
- Przegląd stanu dróg (oznakowanie, oświetlenie).
- Informacja na temat realizacji budżetu w Przedszkolu w Słodkowie.
 
CZERWIEC
-  Informacja o przygotowaniu do wypoczynku letniego

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2009 r.
- Informacja dotycząca prac w obiektach szkolnych
 
LISTOPAD / GRUDZIEŃ

- Zatwierdzenie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok
- Zaopiniowanie budżetu Gminy Turek na 2010 rok
- Opracowanie planu pracy na 2010 rok
 
                                                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                                        /-/ Aleksandra Karbowska
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/144/08
Rady Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2009 rok
 
 
I KWARTAŁ
- Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2008 rok
- Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok
 
II KWARTAŁ
- Przegląd stanu sieci wodociągowej na terenie Gminy Turek
- Informacja na temat działalności Biblioteki Publicznej Gminy Turek
- Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
 
III KWARTAŁ
- Ocena realizacji budżetu i zadań rzeczowych za I półrocze 2009 roku
 
IV KWARTAŁ
- Zatwierdzenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok
- Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Turek na 2010 rok
- Opracowanie planu pracy komisji na 2010 rok
 
                                                                                      Przewodniczący Komisji
                                                                                     /-/ Eugeniusz Jakubowski
 
Lista wiadomości