2008

Uchwała Nr XXIII/145/08 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

 
Uchwała Nr XXIII/145/08
Rady Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2008 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok
 
 
       Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt. 4,  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1                  
    
W uchwale  Nr XIV/99/08  Rady Gminy Turek z dnia  29 stycznia 2008  roku w sprawie  budżetu na 2008 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Turek z dnia 17.03.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Turek z dnia 16.05.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr XIX/122/08 Rady Gminy Turek z dnia 23.06.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008r.,
- Zarządzeniem Nr 22/08 Wójta Gminy Turek z dnia 17.09.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.
- Uchwałą Nr XXI/126/08 Rady Gminy Turek z dnia 20.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2008 r.
- Zarządzeniem Nr 28/08 Wójta Gminy Turek z dnia 6.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.
- Zarządzeniem  Nr 30/08 Wójta Gminy Turek z dnia 28 11.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1  ust.  1 dochody budżetu gminy kwotę 16.716.880,00 zł. zastępuje się kwotą 17.751.039,85  zł.  z tego:

- dochody bieżące kwotę 15.914.915,00 zł. zastępuje się kwotą 16.204.281,85 zł.
- dochody majątkowe kwotę 801.965,00 zł. zastępuje się kwotą 1.546.758,00 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt 2 dotacje celowe na realizację  własnych zadań bieżących gmin kwotę  357.549,00  zł. zastępuje się kwotą  376.259,00  zł.
 
3. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 21.769.952,71  zł. zastępuje się kwotą 22.804.112,56 zł. 
 
4. W § 2 ust. 2 pkt.  1 wydatki  bieżące kwotę 14.144.657,49 zł.  zastępuje się  kwotą 14.449.024,34 zł.
 
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 7.213.854,18 zł. zastępuje się kwotą  7.213.054,18 zł.
 
6. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „b” dotacje kwotę 156.503,00 zł. zastępuje się kwotą 157.400,00 zł.
 
7. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „b”  tiret  czwarty , wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwotę 2.603,00 zł.  zastępuje się kwotą 3.500,00 zł.
 
8. W § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe kwotę  7.625.295,22 zł. zastępuje się kwotą 8.355.088,22 zł.
Załącznik nr 4  „Wydatki majątkowe na  2008 rok”  do uchwały budżetowej  otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej  uchwały.
 
9. Załącznik Nr 3 „ I Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r. „do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej  uchwały.
 
10. Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „ otrzymuje nowe brzmienie  załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
11. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany,  zwiększając  dochody budżetu o kwotę 1.034.159,85 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:     
    
a) w planie dochodów wprowadza się:
 
dz. 801 rozdz. 80101 § 0960 kwotę  1.512,80 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 0970            6.124,05 zł.
dz. 900 rozdz. 90001 § 6610        719.793,00 zł.
 
b) w planie  dochodów  zwiększa się:

dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 o kwotę            25.000,00 zł. pl. po zm.        190.000,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75801 § 2920                        248.020,00 zł.                     4.853.926,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 0830                          15.000,00 zł.                          60.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030                          18.580,00 zł.                          80.940,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030                               130,00 zł.                        108.999,00 zł.
        
12. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza  się zmiany, zwiększając  wydatki budżetu o kwotę 1.034.159,85 zł.  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków  wprowadza się:

dz. 750 rozdz. 75095 § 4430    kwotę          4.000,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90001 § 2910                      26.429,67 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:

dz. 010 rozdz. 01030 § 2850   o kwotę          897,00 zł. pl. po zm.                3.500,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4430                         400,00 zł.                                 1.700,00 zł. 
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                    10.000,00 zł.                          1.809.577,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                      8.661,80 zł.                             155.424,80 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                      6.741,05 zł.                               41.411,05 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4750                             2,00 zł.                                 7.402,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                         601,00 zł.                               11.101,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4220                    15.000,00 zł.                               60.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210                      5.000,00 zł.                               46.400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4270                         700,00 zł.                                    800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300                         500,00 zł.                               13.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                      1.496,00 zł.                                 7.496,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                         334,00 zł.                               18.931,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                    17.000,00 zł.                               94.771,02 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                    18.580,00 zł.                             113.400,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 4210                      6.500,00 zł.                               21.500,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3260                         130,00 zł.                               14.148,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90001 § 6050                  719.793,00 zł.                          3.162.033,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4300                  207.090,33 zł.                             348.090,33 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:

dz. 010 rozdz. 01095 § 4300  o kwotę           897,00 zł.                                 7.371,44 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4210                          400,00 zł.                              13.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170                          800,00 zł.                              13.043,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240                          255,00 zł.                                3.945,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                       1.560,00 zł.                              41.540,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                          908,00 zł.                                2.660,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280                          100,00 zł.                                2.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                          116,51 zł.                                   683,49 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                          614,49 zł.                                8.385,51 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                          559,00 zł.                                6.941,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                          145,00 zł.                                9.005,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4740                          210,00 zł.                                   950,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4240                          300,00 zł.                                1.300,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4740                          200,00 zł.                                   300,00 zł.       
dz. 801 rozdz. 80104 § 4240                            30,00 zł.                                1.970,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4270                            40,00 zł.                                   310,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300                            96,00 zł.                                2.604,00 zł.
dz.801 rozdz.  80104 § 4370                          147,00 zł.                                   853,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4740                          288,00 zł.                                   287,00 zł. 
dz. 801 rozdz. 80110 § 4260                       5.000,00 zł.                              13.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4280                       1.000,00 zł.                                1.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4430                          200,00 zł.                                   700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                       1.830,00 zł.                                7.470,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                          /-/ Ireneusz Kolenda
                                                                               
                                                                                   

Uzasadnienie
do Uchwały  Nr XXIII/145/08
Rady Gminy Turek
 z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok
 
       W Uchwale Rady  Gminy Turek  wprowadzono zmiany, zwiększając  planowane dochody budżetu o kwotę 1.034.159,85  zł. i plan dochodów na 2008 rok po zmianach wynosi 17.751.039,85 zł.
Na powyższą zmianę składają się przede wszystkim:
- dotacja na zadania własne - dofinansowanie do realizacji programu  wieloletniego „ Pomoc  państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 18.580,00 zł.
- dotacja na zadania własne - dofinansowanie do zakupu podręczników  dla dzieci rozpoczynających roczne  przygotowanie przedszkolne  lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 130,00 zł.,
- subwencja oświatowa, przeznaczona na dofinansowanie  wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne  w szkołach, w kwocie 248.020,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Przykona na  budowę  kanalizacji sanitarnej i deszczowej  wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w m. Żuki w kwocie  719.793,00 zł.,
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  na budowę dróg w kwocie 25.000,00 zł.,
- odszkodowanie dla SP w Żukach w kwocie 6.124,05 zł.
- środki na zakup węgla dla SP w Kaczkach Śr. w kwocie 1.512,80 zł.
- środki za żywienie w ZSP w Słodkowie w kwocie 15.000,00 zł.
 
Planowane wydatki na 2008 rok zwiększono o kwotę 1.034.159,85 zł. i plan po zmianach wynosi 22.804.112,56 zł.
 
Wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach na zadania  własne zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem przez dysponenta  dotacji.
 
Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w szkołach podstawowych  i gimnazjum.
Zwiększono środki na:
- zakupy w dożywianiu w kwocie 6.500,00 zł.
- dofinansowanie do kształcenia młodocianych  pracowników w kwocie  17.000,00zł.
- składki na  Lokalną Grupę Działania  Turkowska Unia Rozwoju w kwocie
   4.000,00zł.
- zwrot dotacji dla Miasta Turek – rozliczenie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. 
  Słodków  w kwocie 26.429,67 zł.
- usługi transportowe w SP w Chlebowie w kwocie 2.000,00 zł.
-  utrzymanie oświetlenia ulicznego w kwocie 207.090,33 zł.
 
W wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany:
- zwiększono środki na budowę drogi w m. Grabieniec o kwotę 10.000,00 zł.
- budowę  kanalizacji sanitarnej i deszczowej  wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w  
   m. Żuki w kwocie  719.793,00 zł.,

W wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono plan wydatków na :
- budowę wodociągu w m. Albertów o kwotę 18.200 zł.
- budowę wodociągu w m. Korytków o kwotę 800 zł.
- budowę wodociągu w m. Kaczki Średnie o kwotę 4.000 zł.
Zmniejszono  wydatki na budowę wodociągu w m. Budy Słodkowskie o kwotę 4.000zł.
 

                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                          /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Załączniki:
 
Lista wiadomości