2008

Uchwała Nr XXIII/146/08 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 
Uchwała Nr XXIII/146/08
Rady Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1.
 
 Ustala się:
1) wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostateczne terminy dokonania wydatków, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt.1, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/146/08
Rady Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

       Zgodnie z art. 191  ustawy o finansach publicznych nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania tychże wydatków w następnym roku budżetowym.
Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, prefabrykaty chodnikowe na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w  Żukach, realizowanej w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Żuki”, Zamawiającego powierza Wykonawcy jako własny materiał. Ze względu na opóźnienia ze strony producenta w dostawie prefabrykatów na miejsce budowy, spowodowane awarią maszyn do produkcji materiałów betonowych, wystąpiły przerwy w realizacji zadania. W wyżej opisanym przypadku należało uznać, że przerwy w pracy wystąpiły z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i ustalić nowy termin zakończenia zadania. 
Zachodzi zatem potrzeba podjęcia stosownej uchwały o nie wygasaniu tych wydatków tj. zabezpieczeniu środków na ich sfinansowanie w roku 2009, z budżetu 2008 r.
 

 
                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 
 
Lista wiadomości