2008

Uchwała Nr XXIII/147/08 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

Uchwała Nr XXIII/147/08
Rady Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
w sprawie budżetu na rok 2009
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 173, 182, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 16.642.036,00 zł, z tego:
 
- dochody  bieżące w kwocie 16.460.036,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 182.000,00 zł.
 
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
 
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.322.540,00  zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 126.455,00 zł.
 
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 16.197.600,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.141.880,00 zł., w tym na:

a) wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń 8.209.979,57 zł

b) dotacje 81.204,00 zł, w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 70.000,00 zł - dla  Biblioteki Publicznej Gminy Turek
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych  5.000,00 zł.
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2%  uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.204,00  zł.
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań  bieżących dla Związku  Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  w Koninie 3.000,00 zł.
     
c) wydatki na obsługę długu 250.000,00 zł, 
 
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 2.055.720,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4
 
3. Kwota wydatków określana w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.322.540,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  54.000,00 zł.
 
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.
 
§ 4.1. Nadwyżkę budżetu w wysokości  444.436,00 zł. przeznacza się na spłatę  zobowiązań z tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.  
 
§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł.

2) celową w wysokości 30.000,00 zł.  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

1) przychody 600.000,00 zł, 

2) wydatki 600.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu . 
   
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

2) zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między  paragrafami i rozdziałami  w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

4) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania  nowych zadań budżetowych,

5) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące nie więcej niż do 20% planowanych wydatków majątkowych,

6) dokonywania przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 
 
§ 9. Ustala się sumę 200.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
 
§ 10. Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2008 r. i latach poprzednich są przyjmowane na dochody budżetu.

2. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek organizacyjnych gminy na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków do wysokości 1.000,00 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić w terminie 14 dni, nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2009 r.

3. Pracownikom jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy do wysokości 2.000,00 zł. Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 28 grudnia 2009 r.
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
                                                                                                         Przewodniczący Rady 
                                                                                                         /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 
 
 

 
Lista wiadomości