2010

UCHWAŁA NR XXXV/213/10 RADY GMINY TUREK z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Słodków

 
UCHWAŁA NR XXXV/213/10
RADY GMINY TUREK
z dnia 8 czerwca 2010 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Słodków
 
      Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 11 ust. 2, art.13 ust.1 i 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz.2603 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1.

1/ Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność na rzecz Gminy Turek, przez Wójta Gminy Turek, za cenę nie wyższą od wartości rynkowej, od osób fizycznych następujących działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
a) 20/41 o powierzchni 0,0657 ha, posiadającą KW nr 34436,
b) 20/43 o powierzchni 0,1077 ha, posiadającą KW nr 13508,
c) 20/39 o powierzchni 0,0833 ha, posiadającą KW nr 4725,
d) 19/06 o powierzchni 0,0800ha, posiadającą KW nr 26354,
położone w m. Słodków. W/w Księgi prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Turku.
2/ Nieruchomości te będą podlegały włączeniu do gminnego zasobu nieruchomościami.
 
§ 2.

Nieruchomości powyższe zostaną nabyte zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Nabyte działki przeznaczone zostaną na zapewnienie dojścia i dojazdu do projektowanej środowiskowej hali sportowej w miejscowości Słodków oraz na utworzenie parkingu.
 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                          /-/ Ireneusz  Kolenda
 
 

 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów