2010

UCHWAŁA NR XXXII/202/10 RADY GMINY TUREK z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2010

 
UCHWAŁA NR XXXII/202/10
RADY GMINY TUREK
z dnia 11 lutego 2010 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na rok 2010
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
                                             
§ 1. Przyjmuje się na rok 2010 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Koszty realizacji programu pokrywane są ze środków przewidzianych w planie budżetu gminy na 2010 r. w dziale „ Ochrona zdrowia”.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                             /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załącznik:
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów