2010

Uchwała Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2010


Uchwała Nr XXXIV/211/10
Rady Gminy Turek
z dnia 28 kwietnia  2010 r.
 
w  sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek  na rok 2010
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art.16 ust. 1 pkt. 2 i ust. 5  ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr  25 poz. 150 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr XXXI/201/09  Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 10/10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 18.128.807,21 zł. zastępuje się kwotą 18.289.366,21 zł.  tego:

- dochody bieżące kwotę 17.577.064,21zł. zastępuje się kwotą  17.698.023,21zł.
- dochody majątkowe kwotę  551.743,00 zł. zastępuje się kwotą  591.343,00 zł.
 
2. W § 1, w  ust. 3, w pkt. 2 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 200.904,00 zł. zastępuje się kwotą  253.483,00 zł.
 
3. W § 1 w ust. 3, dodaje się:
pkt. 3 w brzmieniu: „środki na finansowanie wydatków  na realizację zadań  finansowanych z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie 456.723,00 zł.”
 
4. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 20.451.844,66 zł.  zastępuje się kwotą 20.612.403,66 zł.
 
5. W  § 2,  w ust. 2, w pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 14.717.834,12 zł. zastępuje się kwotą 14.872.393,12 zł.
 
6. W § 2, w ust. 2, w pkt. 2 wydatki majątkowe kwotę 5.734.010,54 zł. zastępuje się kwotą 5.740.010,54 zł.
 
7. W § 2, w  ust.3 w pkt. 2 „wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwotę 510.000,00 zł. zastępuje się kwotą 588.537,00 zł.
 
8. W § 3, w  ust. 1, Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 152.310,25 zł zastępuje się kwotą 157.513,20 zł.
 
9. W § 7, w ust. 1, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 83.000,00 zł. zastępuje się kwotą 78.000,00 zł.
 
10. W załączniku Nr 1 „dochody” do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu  o kwotę 160.559,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 kwota    39.600,00  zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 2007 kwota    64.941,91  zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 kwota    24.000,00  zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 kwota      3.438,09  zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 kwota     24.574,00 zł.
   
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030  o kwotę   4.005,00 zł. plan po zm.                54.337,00  zł.
  
11. W załączniku Nr 2 „wydatki”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki  budżetu o kwotę 160.559,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 6060 kwota 42.300,00  zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 3027                 265,92 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4017            48.499,72 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4047              2.005,66 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4117              8.045,61 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4127              1.237,35 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4137                 759,78 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4217                 474,86 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4307                 474,86 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4417                 759,78 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4447              1.658,59 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4747                 284,92 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4757                 474,86 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3119            10.157,00 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 3029                   14,08 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4019              2.567,64 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4049                 106,18 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4119                 425,94 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4129                   65,50 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4139                   40,22 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4219                   25,14 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4309                   25,14 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4419                   40,22 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4449                   87,81 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4749                   15,08 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4759                   25,14 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4300              3.000,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4210  o kwotę    4.221,00 zł.  plan po zm.              9.221,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4270                  9.000,00 zł.                                 13.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 6230                  6.000,00 zł.                                 96.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                24.000,00 zł.                               147.800,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210                  5.202,95 zł.                                 27.202,95 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240                24.574,00 zł.                                 29.574,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90095 § 4300                38.402,05 zł.                                 58.402,05 zł.

c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę   42.300,00 zł.  plan po zm.           152.092,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270                  3.000,00 zł.                                  82.000,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4210                  9.000,00 zł.                                    9.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4210                  6.000,00 zł                                   20.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                10.157,00 zł.                                112.861,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210                  4.221,00 zł.                                    2.779,00 zł.
 
d) w planie wydatków zmienia się:
w dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 suma po zmianach kwota 15.901,08 zastępuje się kwotą  9.470,00 zł.
 
12. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  „Zestawienie wydatków majątkowych  na 2010 rok„  otrzymuje nowe brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
 
13. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej  „Plan dochodów  budżetu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  i wydatków budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010 rok  „otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
14. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej  „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy”, otrzymuje nowe brzmienie  załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
15. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji  budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych„ otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
16. Wprowadza się załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Zestawienie środków  na finansowanie wydatków  na realizację zadań  finansowanych z  udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, „ zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                    /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Zalączniki:
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów