2010

UCHWAŁA NR XXXVI/219/10 RADY GMINY TUREK z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

 
UCHWAŁA NR XXXVI/219/10
Rady Gminy Turek
z dnia 08 lipca 2010 r.
 
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
 
 
       Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 ust. 1 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (Dz. Urz. Woj. Konińskiego z 1992r., Nr 22, poz. 265 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1.

Uchwala się następujące zmiany do Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w brzmieniu:
 
1. W § 1 po słowach o samorządzie gminnym dodaje się:
 „ /t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./.”
 
2. W § 1 ust.3 po słowach ZMWiK w Koninie dodaje się: 
„lub Związek”
 
3. W § 2 dodaje się ust.2 w brzmieniu:
„2.  Obszarem działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest teren gmin zrzeszonych w Związku.”
 
4. W § 3 po słowie  § 38 dodaje się:  ust. 3
 
5. W § 3 ust.3  zamiast  § 45 Statutu wpisuje się: „ § 48 Statutu”.
 
6. W § 5 dodaje się ustępy 2 i 3 w następującym  brzmieniu:
„2. Nabycie osobowości prawnej przez Związek następuje po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia Statutu.
3.  Związek może tworzyć jednostki organizacyjne lub spółki prawa handlowego.”
 
7. § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji działa na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
- niniejszego Statutu,
- wydanych na podstawie delegacji statutowej regulaminów.”
 
8. W § 8 dodaje się na końcu:
„- przedstawicielu – wójta, burmistrza, innego członka organu gminy.”
 
9. W § 9 ust.1 pkt2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2)  Zarząd Związku
3)  Komisja Rewizyjna”.
 
10. W § 10 ust.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3.  Na wniosek wójta/burmistrza  rada gmina może powierzyć reprezentowanie gminy  w 
Zgromadzeniu zastępcy wójta/burmistrza albo radnemu.”
 
13. § 12 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1.  Do kompetencji Zgromadzenia należą:
1))uchwalanie kierunków i planów działania Związku.
2)uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, planów inwestycyjnych Związku oraz uchwalanie zmian tych planów,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku wskutek zmniejszenia liczby członków Związku poniżej 2 ,
5) zbywanie i obciążanie nieruchomości Związku oraz przyjmowanie na jego rzecz darowizn i zapisów,
6) tworzenie zakładów budżetowych oraz spółek prawa handlowego, w granicach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej oraz likwidacja zakładów budżetowych Związku,
7) uchwalanie zmian Statutu Związku i jednolitych tekstów tego Statutu,
8) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
9) udzielanie absolutorium Zarządowi Związku,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub wykreślenia członka Związku,
11) uchwalenie regulaminów przewidzianych przez Statut Związku,
12)  obejmowanie zarządów fundacji,
13) uchwalanie funduszów Związku oraz zasad dysponowania środkami finansowymi w ramach tych funduszów,
14)uchwalanie budżetu Związku oraz udzielanie zgody na wydatki nieprzewidziane,
15)podział nadwyżki bilansowej Związku,
16) podejmowanie uchwał w sprawie pokrycia strat Związku,
17) podejmowania uchwał w sprawie zatwierdzania REGULAMINU dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez administratora urządzeń,
18) ) ustalanie cen za dostawę wody i zrzut oraz odprowadzanie ścieków,
19) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku,
 20) określanie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Związku i pozostałych Członków Zarządu, Przewodniczącego Zgromadzenia Związku oraz jednorazowych diet dla członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej z tytułu udziału w posiedzeniach tych organów.”
 
14. W § 13 ust.5  słowo „ust.3” zastępuje się słowem: "w ust.4".
 
15. § 20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1.  Obrady Zgromadzenia Związku otwiera i nimi kieruje Przewodniczący Zgromadzenia, a w
przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
2.  Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia Związku należy w szczególności:
1) zwołanie zgromadzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego Związku,
2) przewodniczenie obradom Zgromadzenia w tym:
a) otwarcie obrad
b) czuwanie nad dyscypliną i sprawnym przebiegiem obrad,
c) udzielanie głosu w dyskusji i zamykanie dyskusji po wyczerpaniu wszystkich głosów lub gdy głosy są nie na temat,
d) zarządzenie przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał,
e) podpisywanie uchwał Zgromadzenia Związku,
f) dbanie o zapewnienie warunków niezbędnych do wykonywania przez członków Związku ich mandatu”. 
 
16.  W § 23 ust.1 po słowie „zatrudnionych w Związku” dodaje się:
„oraz jednostek organizacyjnych Związku.”
 
17.  W § 23 ust.2 po słowach „podległych Zarządowi” dodaje się:
„oraz jednostek organizacyjnych Związku”. 
 
18.  W § 24 dodaje się ust.7 i 8 w następującym brzmieniu:
„7.  kontrola  jednostek  organizacyjnych  Związku,
8.  kontrola realizacji wniosków zgłaszanych przez członków Związku oraz kontrola wniosków i zaleceń  pokontrolnych zewnętrznych organów kontroli.”

19. W § 27 po słowie „działalności” dodaje się:
„nie rzadziej niż 2 razy w roku.”
 
20. W § 29 ust.1 po słowie „przepisach” wpisuje się:
„ §§ 15, 16, 18 i 19 Statutu.”
 
21. W § 29 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej  1/3 składu Zarządu Związku.”
 
22. W § 30 ust.2 po słowie „Zarządu” dopisuje się
„Prezes Zarządu.”
 
23.  W § 30 ust.3 lit. d) po słowie „stosunku pracy” dopisuje się:
„lub zawiera umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi.”
 
24.  W § 30  ust.3 dodaje się litery f), g), h) oraz  i) w następującym brzmieniu:
„f) występuje przed sądami, organami administracji, urzędami, jednostkami organizacyjnymi i postępowaniu egzekucyjnym,
g)rozpatruje wnioski zgłaszane  przez członków Związku,
h)realizuje wnioski i zalecenia pokontrolne zewnętrznych organów kontroli,
i) przygotowuje pod obrady Zgromadzenia Związku projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem.”
 
25. W § 34 po słowie „określonych w” wpisuje się:
„§§ 15, 16, 18 i 19  i 33 ust. 1 Statutu.”
 
26. § 35 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Przewodniczący Zgromadzenia Związku pełni funkcję pracodawcy wobec Prezesa Zarządu Związku, z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia co jest zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Związku (§ 12 ust. 1 pkt 20 Statutu).”
 
27. W § 37 ust.2 po słowie „działalności” dodaje się:
„w zakresie uzgodnionym z gminą.”
 
28. W § 39 ust.2 po słowie ”wystąpieniu” dodaje się:
„podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.”
 
29. Wprowadza się: Rozdział  IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU, w którym § 40 i § 41 otrzymują nowe brzmienie:
„ § 40 Członek Związku ma prawo:
1. czynne i bierne prawo wyborcze;
2. uczestniczenia w obradach Zgromadzeniu Związku oraz pracach organów Związku;
3. żądania od Zgromadzenia i Zarządu wyjaśnień i informacji dotyczących bieżących spraw Związku;
4. uzyskania  informacji o stanie majątku administrowanego przez Związek oraz utworzone przez Związek jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego;
5. otrzymania rozliczenia finansowego po zakończeniu roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca następnego roku.
 
§ 41 Członek Związku posiada następujące obowiązki:
1. opłacanie regularnie i terminowo składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych przez Zgromadzenie Związku;
2. pokrywanie strat Związku z budżetu Członka Związku;
3. branie udziału w Zgromadzeniu Związku;
4. wykazywanie inicjatywy w zakresie działań mogących wpłynąć na podniesienie rangi Związku;  
5. nie podejmowanie działań konkurencyjnych w stosunku do Związku;
6. udostępnienie Związkowi urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń kanalizacji sanitarnych. „
 
30.  Dotychczasowe §§ 40-46 otrzymują numerację od §§ 42-49.
 
31.  W § 42 ust.1 po słowie „większością głosów” dodaje się:
„statutowej liczby członków Zgromadzenia.”
 
32.  W § 42 ust.2 dodaje się punkty 4 i 5 w następującym brzmieniu:
„4) nieterminowe uiszczanie składek , opłat oraz innych należności pieniężnych i rzeczowych
uchwalonych przez Zgromadzenie Związku na realizację zadań statutowych oraz bieżących zadań i wspólnych przedsięwzięć.
5) wycofanie przez gminę członkowską administrowanych urządzeń.”

 
33.  § 44 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3.  Spółka, o której mowa w ust. 2 przejmie administrację urządzeń i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnych gmin – członków Związku, w trybie i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Związku.”
2.  W § 44 ust.4 dwa ostatnie wyrazy „Zarząd Związku” zastępuje się słowami „Zgromadzenie Związku.”
3. W  § 44 dodaje się ust.5 w brzmieniu:
„Gospodarka finansowa Związku jest jawna.”
 
34.  W § 45 ust.1 wprowadza się punkty 1, 2 i 3 w brzmieniu:
„1) wpływy z działalności spółki, o której mowa w  § 44 ust. 2 Statutu,
2) obligatoryjne składki członkowskie, wpłaty gmin członkowskich uchwalone przez Zgromadzenie, Związku na tworzenie lub funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Związku,
3) odsetki od nieterminowych wpłat składek i  innych dochodów.”
 
35.  W § 45 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ dopłaty gmin na pokrycie niedoborów finansowych funkcjonowania Związku w przypadku uchwalenia ich przez Zgromadzenie Związku.”
 
36. W § 48 dodaje się ustępy 5 i 6 w następującym brzmieniu:
„5.W przypadku likwidacji Związku urządzenia służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz sieci kanalizacyjne zostaną przekazane każdemu z członków Związku.
6. Pozostałe mienie i środki finansowe w związku z likwidacją Związku zostaną przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
 
 
37. § 49 otrzymuje brzmienie:
„Zmiana Statutu wymaga przyjęcia przez Zgromadzenie Związku oraz bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady każdej członkowskiej gminy.”
 
38.  W Załączniku Nr 1 do Statutu wykreśla się gminy: Przykona i Malanów, a wpisuje gminę: Wilczyn.
 
39.  Dotychczas w przedmiotowym Statucie Związku tutejsza Gmina podejmowała następujące uchwały:
- Uchwała XI/89/99 Rady Gminy Turek z dnia 27 października 1999r., w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i kanalizacji w Koninie,
- Uchwała Nr XX/102/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2004r., w sprawie przyjęcia przez Gminę Turek zmiany Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i kanalizacji w Koninie.
 
 
§ 2.

W pozostałym zakresie Statut Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie pozostaje bez zmian.
 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
                                                                               Przewodniczący Rady         
                                                                                 /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów