2010

Uchwała Nr XXXVI/221/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na budowę środowiskowej hali sportowej w m. Słodków ponad kwotę określoną w budżecie Gminy

 
Uchwała Nr XXXVI/221/10
Rady Gminy Turek
z dnia 8 lipca 2010 r.
 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na budowę środowiskowej hali sportowej w m. Słodków ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Turek
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Zaciąga się zobowiązanie pieniężne na budowę środowiskowej hali sportowej w m. Słodków.
 
§ 2.
 
1. Ustala się koszt związany z realizacją zadania w kwocie 4.360.000,00 zł. (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Ustala się termin i finansowanie zadania na lata:
- 2010 rok kwota 2.413.088,31 zł.
- 2011 rok kwota 1,500.000,00 zł.
- 2012 rok kwota  446.911,69 zł.
 
§ 3.
 
Źródłem pokrycia zobowiązania w latach 2010-2012 będą dochody własne gminy.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów