2014

UCHWAŁA NR II/3/14 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r.


Uchwała Nr II/3/14
Rady Gminy Turek


z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

1. Jasnowska Joanna;

2. Lotzwik Andrzej;

3. Napierała Jan;

4. Szajrych Wacław.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Turek
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek