2014

UCHWAŁA NR II/4/14 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r.


Uchwała Nr II/4/14
Rady Gminy Turek


z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 76 Statutu Gminy Turek (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 61 poz. 1140) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek wybrany został Radny Wacław Szajrych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Turek
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek