2014

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r.


Uchwała Nr II/5/2014
Rady Gminy Turek


z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji swych zadań powołuje się składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Turek:

1. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, której przedmiotem działania jest: projekt budżetu i jego realizacja, mienie komunalne, plan zagospodarowania przestrzennego, wodociągi i urządzenia publiczne, cmentarze oraz sprawy rolne - w składzie osobowym:

a) Filipiak Dariusz

b) Kocik Michał

c) Kolenda Ireneusz

d) Olek Włodzimierz

e) Rosiakowski Marcin

f) Węcka Tomasz

2. Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, której przedmiotem działania jest: ochrona zdrowia, oświata, kultura, kultura fizyczna, opieka społeczna, ochrona środowiska, drogi, zagadnienia ładu publicznego oraz ochrona ppoż. - w składzie osobowym:

a) Gromada Józef

b) Ignasiak Bożena

c) Jakubowski Eugeniusz

d) Kaczmarek Stanisław

e) Mac Karol

§ 2. Do zadań komisji należy:

a) kontrola wykonania uchwał i poleceń rady,

b) opiniowanie spraw rozpatrywanych przez radę,

c) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,

d) inne zadania zlecone przez radę wynikające z bieżących potrzeb.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Turek
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek