2014

UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r


Uchwała Nr II/6/2014
Rady Gminy Turek
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227-228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1
. W Uchwale Nr XLIV/242/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2023 zmienionej:

- Uchwałą Nr XLVII/261/14 Rady Gminy Turek z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2023,
- Uchwałą Nr LII/278/14 Rady Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2014r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024,
- Uchwałą Nr LIII/282/14 Rady Gminy Turek z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024,
- Uchwałą Nr LIV/284/14 Rady Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
- Uchwałą Nr LVII/306/14 Rady Gminy Turek z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024

wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Lista wiadomości
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Turek
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek