2014

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r.


Uchwała Nr II/7/2014
Rady Gminy Turek
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214-215, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 4/2014 Wójta gminy Turek z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 r.
- Uchwałą Nr XLVII/262/14 Rady Gminy Turek z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr XLVIII/269/14 rady Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta gminy Turek z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2014 r.
- Uchwałą Nr L/274/14 Rady gminy Turek z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr LII/278/14 Rady Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr LIII/283/14 Rady Gminy Turek z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
- Zarządzeniem Nr 46/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 8 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 61/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 25.308.983,80 zł. zastępuje się kwotą
25.474.162,74 zł.

2. W § 1, w ust. 1, pkt 1 dochody bieżące kwotę 23.608.403,18 zł. zastępuje się kwotą 23.747.016,67zł.

3. W § 1, w ust. 2, pkt 2 dochody majątkowe kwotę 1.700.580,62 zł. zastępuje się kwotą 1.727.146,07 zł.

4. W § 2, w ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 26.394.776,88 zł. zastępuje się kwotą 26.601.189,82 zł. z tego:

5. W § 2, w ust. 1, w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 19.915.128,04 zł. zastępuje się kwotą 20.551.813,32 zł.

6. W § 2, w ust. 1, w pkt. 2 wydatki majątkowe kwotę 6.479.648,84 zł. zastępuje się kwotą 6.049.376,50 zł.

7. W § 3 Deficyt budżetu w kwocie 1.085.793,08 zł. zastępuje się kwotą 1.127.027,08 zł. i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

8. W § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.782.485,70 zł. zastępuje się kwotą 1.823.719,70 zł.

9. W § 12, w ust. 1 do uchwały budżetowej, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.000,00 zł. zastępuje się kwotą 70.500,00 zł.

10. W załączniku Nr 1 „dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu o kwotę 165.178,94 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów wprowadza się :
dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 kwota 41.213,49 zł.
dz. 758 rozdz. 75814 § 6330 26.565,45 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 0970 602.000,00 zł.

b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 400,00 zł. pl. po zm. 8.437,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 6.600,00 zł. 94.393,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 11.400,00 zł. 89.400,00 zł.

c) w planie dochodów zmniejsza się :
dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 523.000,00 zł. pl. po zm. 60.000,00 zł.

11. W załączniku Nr 2 „wydatki " do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając wydatki budżetu o kwotę 206.412,94 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 921 rozdz. 92109 § 6060 kwota 5.727,10 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6057 47.268,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6059 52.732,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 6057 89.848,35 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 6059 272.001,65 zł.

b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 40.000,00 zł. pl. po zm. 49.500,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 4.000,00 zł. 196.500,00 zł.
dz. 630 rozdz. 63003 § 6059 1.500,00 zł. 8.180,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4580 1.200,00 zł. 2.200,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 35.000,00 zł. 89.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 1.000,00 zł. 1.153.083,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 300,00 zł. 202.447,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 50,00 zł. 24.019,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 1.000,00 zł. 31.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 18.000,00 zł. 288.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 1.901,61 zł. 33.184,13 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 6.700,00 zł. 228.200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 91.000,00 zł. 3.520.250,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 5.000,00 zł. 663.132,72 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 4.050,00 zł. 212.922,86 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 6.250,00 zł. 60.472,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 4.609,63 zł. 227.265,30 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 3020 6.300,00 zł. 24.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 30.000,00 zł. 294.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 3.000,00 zł. 55.400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120 100,00 zł. 7.250,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 188.000,00 zł. 328.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 3020 2.000,00 zł. 21.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 49.000,00 zł. 491.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 1.670,35 zł. 28.670,45 zł.
dz. 801 rozdz. 80106 § 3020 700,00 zł. 20.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80106 § 4010 22.600,00 zł. 314.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80106 § 4110 3.100,00 zł. 58.602,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80106 § 4120 200,00 zł. 8.107,12 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 27.000,00 zł. 1.509.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 11.000,00 zł. 297.604,56 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 7.000,00 zł. 51.432,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 10.000,00 zł. 58.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 4.700,00 zł. 18.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 214,77 zł. 80.743,53 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 12.000,00 zł. 139.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 2.000,00 zł. 26.652,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 10.000,00 zł. 119.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 13.000,00 zł. 235.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4780 100,00 zł. 1.050,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 198,77 zł. 42.789,29 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 1.000,00 zł. 5.320,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 1.500,00 zł. 14.433,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85158 § 2710 2.000,00 zł. 4.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 400,00 zł. 13.650,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 6.600,00 zł. 124.450,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 11.400,00 zł. 187.200,00 zł.
dz. 853 rozdz. 85306 § 2310 1.300,00 zł. 4.300,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 7.500,00 zł. 151.882,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 25.000,00 zł. 290.000,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 15.000,00 zł. 229.950,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 3.000,00 zł. 12.600,01 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 360.000,00 zł. 400.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 1.000,00 zł. 4.600,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 4.207,38 zł. 54.512,88 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 1.500,00 zł. 36.000,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 1.000,00 zł. 14.500,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 500,00 zł. 18.400,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 3.690,62 zł. 38.690,62 zł.

c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 759.272,34 zł. pl. po zm. 1.788.485,92 zł.
dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 40.000,00 zł. 0,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 138.000,00 zł. 1.954.811,10 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 2.350,00 zł. 28.650,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 40.000,00 zł. 0,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 500,00 zł. 57.650,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 1.150,00 zł. 60.414,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 100,00 zł. 4.080,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350 800,00 zł. 2.712,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370 400,00 zł. 5.330,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 750,00 zł. 7.390,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 400,00 zł. 8.408,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 326,57 zł. 18.834,61 zł.
dz. 801 rozdz. 80106 § 4440 41,07 zł. 25.874,16 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 9.000,00 zł. 116.850,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4040 3.000,00 zł. 6.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4440 142,21 zł. 5.878,04 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 8.500,00 zł. 14.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 151.727,10 zł. 12.407,62 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 6.898,00 zł. 28.006,66 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 8.000,00 zł. 2.000,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 161.850,00 zł. 248.000,00 zł.

12 . Załącznik Nr 3 „ Wydatki majątkowe na 2014 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych „ do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 10 „Fundusz Sołecki" do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Lista wiadomości
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Turek
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek