2014

UCHWAŁA NR II/8/14 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r.


Uchwała Nr II/8/14
Rady Gminy Turek


z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Turek.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 216 ust. 2 pkt 5) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy w Turku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utrzymania, wyszczególnionych w załączniku do uchwały, dróg powiatowych na terenie Gminy Turek.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Turek do zawarcia porozumienia z Powiatem Tureckim określającego szczegółowe zasady udzielenia pomocy o której mowa w ust. 1.

§ 2. Pomocy udziela się z budżetu roku 2014, w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr LV/288/14 Rady Gminy Turek z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przekazania przez Gminę Turek, Powiatowi Tureckiemu, zadania publicznego w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pęcherzew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Lista wiadomości
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Turek
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek