2014

UCHWAŁA NR II/9/14 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r.


Uchwała Nr II/9/14

Rady Gminy Turek

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Z 2014 r., poz. 1202) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2013 r., poz.1050 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Turek w następującej wysokości:

a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4900,00 zł

b) dodatek funkcyjny w kwocie: 1700,00 zł

c) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie: 1320,00 zł.

d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 980,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Turek nr II/6/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Turek
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek