2014

UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2014 r.


Uchwała Nr III/10/14

Rady Gminy Turek
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214-215, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 4/2014 Wójta gminy Turek z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 r.
- Uchwałą Nr XLVII/262/14 Rady Gminy Turek z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr XLVIII/269/14 rady Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta gminy Turek z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2014 r.
- Uchwałą Nr L/274/14 Rady gminy Turek z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr LII/278/14 Rady Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr LIII/283/14 Rady Gminy Turek z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
- Zarządzeniem Nr 46/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 8 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 61/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Uchwałą Nr II/7/2014 Rady Gminy Turek z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,
- Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 2 „wydatki " do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w planie wydatków zwiększa się;
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 40.000,00 zł. pl. po zm. 368.000,00 zł.

b) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 40.000,00 zł. pl. po zm. 280.000,00 zł.

2. Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych „ do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Lista wiadomości
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Turek
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek