2014

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2014 r.


Uchwała Nr III/13/14
Rady Gminy Turek


z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok:

1. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pzrewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki:


Lista wiadomości
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Turek
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek