2015

UCHWAŁA NR IX/44/15 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2015 roku


Uchwała Nr IX/44/15
Rady Gminy Turek
z dnia 15 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2015


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej :
- Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 25.629.747,11 zł. zastępuje się kwotą 25.798.755,99 zł.,

2. W § 1, w ust. 1, w pkt. 1 dochody bieżące kwotę 24.048.764,11 zł. zastępuje się kwotą 24.065.038,11 zł.

3. W § 1, ust. 2 w pkt. 2 dochody majątkowe kwotę 1.580.983,00 zł. zastępuje się kwotą 1.733.717,88 zł.

4. W § 2, w ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 28.067.599,11 zł. zastępuje się kwotą 28.254.059,74 zł. z tego:
 
5. W § 2, w ust. 1, w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 20.994.961,25 zł. zastępuje się kwotą 21.274.022,76 zł.

6. W § 2, w ust. 1, w pkt. 2 wydatki majątkowe kwotę 7.072.637,86 zł. zastępuje się kwotą 6.965.036,98 zł.

7. W § 3 Deficyt budżetu kwotę 2.437.852,00 zł. zastępuje się kwotą 2.440.303,75 zł.

8. W § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3.194.352,00 zł. zastępuje się kwotą 3.196.803,75 zł.

9. W § 6 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.222.669,00 zł. zastępuje się kwotą 2.222.000,00 zł.

10. W załączniku Nr 1 „dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zmniejszając dochody budżetu o kwotę 169.008,88 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 6337 kwotę 152.734,88 zł.

b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 5.033,00 zł. pl. po zm. 154.033,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80106 § 2030 27.398,00 zł. 160.398,00 zł.

c) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 16.157,00 zł. pl. po zm. 115.843,00 zł.

11. W załączniku Nr 2 „wydatki " do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając wydatki budżetu o kwotę 171.460,63 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 6056 35.487,25 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 85.012,75 zł.
dz. 754 rozdz. 75495 § 2360 8.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 5.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 2360 23.750,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 2360 18.250,00 zł.

b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł. pl. po zm. 31.000,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 2.700,00 zł. 267.773,02 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 30.000,00 zł. 1.157.553,74 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 5.000,00 zł. 248.592,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 500,00 zł. 31.382,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 80.000,00 zł. 84.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 5.000,00 zł. 10.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 15.000,00 zł. 25.380,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 2716 760,63 zł. 8.025,13 zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 4170 1.000,00 zł. 4.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 4.000,00 zł. 8.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 40.534,86 zł. 249.334,86 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 66.300,00 zł. 113.800,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4300 10.000,00 zł. 130.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 6.216,02 zł. 122.728,92 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4300 500,00 zł. 22.800,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 6060 7.107,00 zł. 7.107,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 3.450,00 zł. 26.918,28 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 2.500,00 zł. 63.500,00 zł.

c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 80.000,00 zł. pl. po zm. 15.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75075 § 2360 50.000,00 zł. 0,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 6056 35.487,25 zł. 0,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 6057 85.012,75 zł. 0,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 18.300,00 zł. 686.700,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4210 900,00 zł. 3.100,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 5.000,00 zł. 3.003,31 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 7.534,86 zł. 10.375,47 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 11.573,02 zł. 173.259,75 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 800,00 zł. 15.000,00 zł.

12. Załącznik Nr 3 „ Wydatki majątkowe na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych „ do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 10 „Fundusz Sołecki" do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda  

 

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Turek a Gminą Turek w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Słodków Kolonia”.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Korytków.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Grabieniec.
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025”.
w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/181/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości będących drogami wewnętrznymi stanowiących własność Gminy Turek służebnościami przesyłu.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach: Cisew i Wietchinin
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Kowale Księże
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice - część "A"
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencje 2016-2019.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turek.
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Turek zadania Gminy Turek w zakresie zakładania i utrzymania cmentarzy gminnych.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Żuki, Gmina Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Turek nieruchomości położonej w obrębie Wrząca, Gmina Turek w drodze darowizny.
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turek”
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Turek.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Turek.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin Powiatu Tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów”.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia”
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku.
w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Cisew.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargowej w miejscowości Albertów.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Turek a Gminą Miejską Turek dotyczącego zasad współpracy w zakresie korzystania przez mieszkańców Gminy Turek objętych programem Karta Dużej Rodziny Gminy Turek z dodatkowych ulg na terenie Gminy Miejskiej Turek
w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2015 Gminie Miejskiej Turek na organizację wspólnej masowej imprezy plenerowej pod nazwą „Dni Turku i Gminy Turek”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Gminy Turek
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turek
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Turek na lata 2015-2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Kowale Księże
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice - część "A"
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Turek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/14 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2015 – 2020 dla Gminy Turek
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turek na lata 2015-2020
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Turek do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”