2015

UCHWAŁA NR XIV/70/15 RADY GMINY TUREK z dnia 26 października 2015 r.


Uchwała Nr XIV/70/15

Rady Gminy Turek
z dnia 26 października 2015 r.
 
w  sprawie zmiany budżetu na  rok 2015.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015  roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr  7/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na  
  2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na  2015 r.
- Uchwałą Nr XI/50/2015 Rady Gminy Turek z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 r.
-Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015r.
- Uchwałą Nr XIII /65/15  Rady Gminy Turek z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Turek z 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
-Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 pażdziernika 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
-Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Turek z 15 pażdziernika 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok  2015,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę   26 457 642,65  zł. zastępuje się kwotą 26 773 143,64 zł.

2. W § 1, w ust. 1 w pkt. 1 dochody bieżące kwotę 24 426 688,30 zł. zastępuje się kwotą 24 508 189,29 zł.

3. W § 1, w ust. 1 w pkt. 2 dochody majątkowe kwotę  2 030 954,35 zł. zastępuje się kwotą 2 264 954,35  zł.

4. W § 1 ust. 2 pkt. 1 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  kwotę 2 000 980,20 zł. zastępuje się kwotą  2 234 980,20 zł.
5. W § 2, w ust. 1   wydatki budżetu  gminy kwotę  28 897 946,40 zł. zastępuje się kwotą 29 213 447,39 zł. z tego:

6. W § 2, w ust. 1, w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 21 721 426,73 zł. zastępuje się kwotą 21 977 534,52 zł.

7. W § 2, w ust. 1, w pkt. 2 wydatki majątkowe kwotę 7 176 519,67 zł. zastępuje się kwotą 7 235 912,87 zł.

8. W załączniku Nr 1 „dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając  dochody budżetu o kwotę  315 500,99 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów wprowadza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
801
80101
0970
581,99zł
 
     b) w planie dochodów zwiększa się :
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
Plan po zmianach
751
75108
2010
12 480,00zł
23 627,00zł
852
85216
2030
9 862,00zł
103 000,00zł
852
85219
2030
5 817,00zł
38 402,00zł
854
85415
2030
52 760,00zł
99 885,00zł
010
01010
6207
234 000,00zł
648 512,20zł
 
 
9. W załączniku Nr 2 „wydatki " do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki  budżetu o kwotę   315 500,99 zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków wprowadza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
852
85295
6060
7 500,00zł
 

b) w planie wydatków zwiększa się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
Plan po zmianach
750
75022
4210
2 000,00zł
10 700,00zł
750
75023
4300
10 000,00zł
248 000,00zł
751
75108
4170
12 480,00zł
18 480,00zł
801
80101
4300
581,99zł
128 049,99zł
801
80104
2310
169 000,00zł
805 000,00zł
852
85216
3110
9 862,00zł
133 000,00zł
852
85219
4010
5 817,00zł
169 767,00zł
854
85415
3260
52 760,00zł
58 865,41zł
921
92109
4210
3 792,00zł
157 824,81zł
754
75411
2310
3106,80zł
3 106,80zł
600
60016
6050
73 500,00zł
311 773,02zł
           
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
Plan po zmianach
926
92605
4210
961,00zł
26 040,34zł
921
92109
4300
1 100,00zł
16 700,00zł
921
92195
4210
1 731,00zł
31 409,26zł
852
85295
3110
7 500,00zł
109 300,00zł
750
75023
6060
10 000,00zł
55 500,00zł
750
75022
4300
2 000,00zł
6 300,00zł
754
75411
6170
3 106,80zł
6 893,20zł
921
92195
6050
8 500,00zł
144 214,96zł
 
10. Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

11.Załącznik Nr 4 „ Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami" do ustawy budżetowej  otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2.

12. Załącznik Nr 5 „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami" do ustawy budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3.

13.Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych„ do ustawy budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4.

11. Załącznik Nr 10 „Fundusz Sołecki" do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


 
Załączniki:
 
Lista wiadomości
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Turek a Gminą Turek w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Słodków Kolonia”.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Korytków.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Grabieniec.
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025”.
w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/181/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości będących drogami wewnętrznymi stanowiących własność Gminy Turek służebnościami przesyłu.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach: Cisew i Wietchinin
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Kowale Księże
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice - część "A"
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencje 2016-2019.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turek.
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Turek zadania Gminy Turek w zakresie zakładania i utrzymania cmentarzy gminnych.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Żuki, Gmina Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Turek nieruchomości położonej w obrębie Wrząca, Gmina Turek w drodze darowizny.
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turek”
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Turek.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Turek.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin Powiatu Tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów”.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia”
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku.
w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Cisew.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargowej w miejscowości Albertów.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Turek a Gminą Miejską Turek dotyczącego zasad współpracy w zakresie korzystania przez mieszkańców Gminy Turek objętych programem Karta Dużej Rodziny Gminy Turek z dodatkowych ulg na terenie Gminy Miejskiej Turek
w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2015 Gminie Miejskiej Turek na organizację wspólnej masowej imprezy plenerowej pod nazwą „Dni Turku i Gminy Turek”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Gminy Turek
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turek
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Turek na lata 2015-2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Kowale Księże
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice - część "A"
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Turek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/14 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2015 – 2020 dla Gminy Turek
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turek na lata 2015-2020
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Turek do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”