2015

UCHWAŁA NR XVI/88/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.

 
Uchwała Nr XVI/88/15
Rady Gminy Turek
z dnia 21 grudnia  2015  roku
 
w  sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm),  Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na  2015 r.
- Uchwałą Nr XI/50/2015 Rady Gminy Turek z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 r.
-Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015r.
- Uchwałą Nr XIII /65/15  Rady Gminy Turek z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Turek z 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
-Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 pażdziernika 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
-Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Turek z 15 pażdziernika 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok  2015, w całości uchylonym  Zarządzeniem Wójta Gminy Turek  Nr 72/2015 z 29 pażdziernika 2016,
- Uchwałą Nr XIV/70/15 Rady Gminy Turek z dnia 26 pażdziernika 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 73/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
- Uchwałą Nr XIV/80/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
 
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, w ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się do kwoty 27 298 037,95 zł.

2. W § 1, w ust. 1 w pkt. 1 dochody bieżące  zwiększa się do kwoty  24 724 002,80 zł.

3. W § 1, w ust. 1 w pkt. 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty  2 574 035,15 zł.

4. W § 1 ust. 2 pkt. 2 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  zwiększa się do kwoty  2 544 061,00 zł.

5. W § 2, w ust. 1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się do kwoty 28 664 018,85 zł z tego:

6. W § 2, w ust. 1, w pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 22 257 596,43 zł.

7. W § 2, w ust. 1, w pkt. 2 wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty  6 406 422,42 zł.

8. W § 3 ustalony deficyt zmniejsza się do kwoty 1 365 980,90 zł.

9.W § 4  kwotę  planowanych przychodów  zmniejsza się o 1 074 322,85 zł do kwoty  2 122 480,90 zł

10. W załączniku Nr 1 „dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę  344 080,80 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów zwiększa się:
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
Plan po zmianach
010
01010
6207
274 080,80 zł
957 593,00 zł
758
75801
2920
70 000,00zł
7 250 015,00zł
 
 
11. W załączniku Nr 2 „wydatki " do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zmniejszając wydatki  budżetu o kwotę   730 242 ,05 zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków wprowadza się:
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
926
92601
4440
907,96
 
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
Plan po zmianach
750
75023
4210
8 000,00zł
133 000,00 zł
750
75023
4440
3 085,75zł
33 991,82 zł
801
80101
3020
170,00zł
228 570,00 zł
801
80101
4010
31 700,00zł
3 675 712,71 zł
801
80101
4120
700,00zł
95 107,61zł
801
80101
4210
27 805,69 zł
311 171,81zł
801
80101
4260
70,00zł
58 268,00zł
801
80101
4270
200,00zł
1 100,00zł
801
80101
4360
200,00zł
8 200,00zł
801
80101
4700
2 310,00zł
28 508,00zł
801
80103
3020
1 150,00zł
22 210,00zł
801
80103
4010
14 400,00zł
258 686,09 zł
801
80103
4110
1 510,00zł
50 620,00zł
801
80103
4120
500,00zł
6 750,00zł
801
80104
2310
22 000,00zł
827 000,00zł
801
80104
4010
31 000,00zł
497 600,00zł
801
80104
4110
1 200,00zł
91 200,00zł
801
80104
4120
210,00zł
10 310,00zł
801
80104
4440
1 069,96 zł
28 070,06zł
801
80106
4440
917,65 zł
27 117,65zł
801
80113
4440
645,18zł
7 145,18zł
801
80146
4410
180,00zł
6 156,00zł
801
80195
4440
2 076,09zł
45 076,09zł
851
85154
4210
2 500,00zł
17 500,00zł
851
85154
4700
1 500,00zł
2 350,00zł
900
90013
4300
20 000,00zł
180 000,00zł
921
92109
4440
162,89zł
2 362,89zł
921
92109
6060
4 270,00zł
11 377,00zł
921
92195
4300
800,00zł
63 420,00zł
           
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
Plan po zmianach
010
01010
6050
799 746,45zł
1 705 253,55zł
758
75818
4810
18 830,18 zł
62 302,32 zł
801
80101
4110
4 000,00zł
700 493,59 zł
801
80101
4440
25 772,88zł
202 827,12 zł
801
80101
6050
25 000,00zł
661 700,00zł
801
80103
4440
162,21zł
19 237,79zł
801
80104
4260
5 000,00zł
18 700,00zł
801
80106
3020
700,00zł
24 400,00zł
801
80106
4010
18 800,00zł
298 626,66zł
801
80106
4110
1 200,00zł
60 539,45 zł
801
80106
4120
800,00zł
8 147,89zł
801
80110
4440
2 401,50 zł
78 198,50zł
851
85153
4210
1 000,00zł
0zł
851
85153
4300
1 500,00zł
0zł
851
85154
4170
1 500,00zł
7 500,00zł
921
92109
4210
4 270,00zł
152 221,81zł
921
92195
4210
800,00zł
30 609,26
 
12. Załącznik Nr 3 „ Wydatki majątkowe " do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu na rok 2015" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 10 „Fundusz Sołecki" do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

16. Prostuje się nieprawidłowości w załączniku nr 2 do uchwały nr XV/80/15 z dnia 23 listopada 2015 roku „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami" w dziale 751 rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

§
Wykazano
Winno być
4110
800,00zł
813,96 zł
4120
150,00zł
116,61 zł
4210
3 097,00zł
3 813,17 zł
4300
100,00zł
0zł
4410
1 000,00zł
403,26 zł
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
                                                                                                 

Lista wiadomości
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Turek a Gminą Turek w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Słodków Kolonia”.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Korytków.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Grabieniec.
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025”.
w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/181/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości będących drogami wewnętrznymi stanowiących własność Gminy Turek służebnościami przesyłu.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach: Cisew i Wietchinin
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Kowale Księże
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice - część "A"
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencje 2016-2019.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turek.
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Turek zadania Gminy Turek w zakresie zakładania i utrzymania cmentarzy gminnych.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Żuki, Gmina Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Turek nieruchomości położonej w obrębie Wrząca, Gmina Turek w drodze darowizny.
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turek”
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Turek.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Turek.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin Powiatu Tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów”.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia”
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku.
w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Cisew.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargowej w miejscowości Albertów.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Turek a Gminą Miejską Turek dotyczącego zasad współpracy w zakresie korzystania przez mieszkańców Gminy Turek objętych programem Karta Dużej Rodziny Gminy Turek z dodatkowych ulg na terenie Gminy Miejskiej Turek
w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2015 Gminie Miejskiej Turek na organizację wspólnej masowej imprezy plenerowej pod nazwą „Dni Turku i Gminy Turek”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Gminy Turek
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turek
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Turek na lata 2015-2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Kowale Księże
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice - część "A"
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Turek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/14 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2015 – 2020 dla Gminy Turek
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turek na lata 2015-2020
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Turek do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”