2016

UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIX/111/16
Rady Gminy Turek

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za wniesioną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady komunalne według podziału na następujące frakcje:

a) grupa podstawowa:

- zmieszane odpady komunalne oraz zbierane w sposób selektywny:

- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

- szkło,

- papier i tektura,

- odpady ulegające biodegradacji,

- żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych,

b) grupa dodatkowa:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony, powstające w gospodarstwie domowym,

- odzież i tekstylia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,  powstałe tylko w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.

2. Odpady zbierane selektywnie z grupy dodatkowej będą odbierane w każdej ilości i należy je dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Informacje o lokalizacji, godzinach otwarcia oraz szczegółowych zasadach funkcjonowania PSZOK gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy: www.gmina.turek.pl .

3. Mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych stanowiący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, raz w roku, odbierając frakcje odpadów zawarte w grupie dodatkowej:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony, powstające w gospodarstwie domowym

- oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

4. Harmonogram świadczenia usług przez mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom oraz będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.gmina.turek.pl .

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości
w każdej ilości, z pojemników o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Turek  z częstotliwością 2 razy w miesiącu.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny z grupy podstawowej odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w każdej ilości z częstotliwością:

a) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu,

b) szkło – raz w miesiącu

c) papier i tektura – raz na 2 miesiące,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września – 2 razy w miesiącu

- w okresie od 1 października do 31 marca – raz w miesiącu,

e) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych:

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 2 razy w miesiącu,

- w okresie od 1 maja do 30 września – raz na 2 miesiące.

3. Odbieranie odpadów komunalnych z grupy podstawowej odbywać się będzie zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez gminę wraz z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Harmonogram będzie dostarczany właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę, a także zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.gmina.turek.pl .

4. Jeżeli częstotliwość odbioru frakcji odpadów zbieranych selektywnie z grupy podstawowej, określona w § 3 ust. 2 nie odpowiada potrzebom właściciela nieruchomości, ma on możliwość dostarczenie przedmiotowych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, o którym mowa § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Gmina, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposaży właścicieli nieruchomości w pojemniki, służące do gromadzenia:

a) zmieszanych odpadów komunalnych, kierując się minimalną pojemnością pojemników,
o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turek

b) żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów domowych - w ilości jeden pojemnik 120 l na nieruchomość, oraz w worki do selektywnego zbierania  odpadów komunalnych.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy właściciela nieruchomości, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego pojemnika.

3. W sytuacji, gdy zgromadzone zmieszane odpady komunalne oraz żużle, popioły paleniskowe
i pyły z kotłów domowych nie mieszczą się w dostarczonych przez gminę pojemnikach,
o których mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w dodatkowe pojemniki we własnym zakresie.

4. Pozostałe odpady zbierane selektywnie z grupy podstawowej będą gromadzone w workach,
w poniższej kolorystyce:

a) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - w worku koloru żółtego,

b) szkło - w worku koloru zielonego,

c) papier i tektura - w worku koloru niebieskiego,

d) odpady ulegające biodegradacji - w worku koloru brązowego. Worki dostarczane będą przez przedsiębiorcę każdorazowo, w dniu odbioru danej frakcji odpadów, w ilości równoważnej odebranym odpadom.

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy zgłaszać:

a) elektronicznie  na adres e-mail: srodowisko@gmina.turek.pl 

b) pisemnie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62—700 Turek. w terminie do 3 dni roboczych od zaistniałego zdarzenia.

2. Zgłoszenie powinno zawierać datę, miejsce i opis niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej może zawierać także dowody potwierdzające niewłaściwe postępowanie ww. podmiotów, np. zdjęcia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr L/272/14 Rady Gminy Turek z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Turek i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2014 r., poz. 3573).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2439

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2016-2023".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turek.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia woli przekazania Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zadania własnego Gminy Turek w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabieniec.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej za rok 2015.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Turek za rok 2015.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia"
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalinowa na lata 2012-2019", zmienionej Uchwałą Nr XXIII/138/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/2014 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w szkołach, dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia, i Żuki".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cisewie.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie odstąpienia od sporządzania części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 dla Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, Gmina Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2016 roku.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.