2016

UCHWAŁA NR XX/122/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XX/122/16
Rady Gminy Turek

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 205), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, Rada  Gminy Turek uchwala, co następuje:

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turek


Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, położonych na terenie gminy Turek zapewniają utrzymanie czystości i porządku na ich terenie, poprzez:

1) selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości,
wg podziału na następujące frakcje: grupa podstawowa:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

c) szkło,

d) odpady ulegające biodegradacji,

e) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych, grupa dodatkowa:

a) przeterminowane leki i chemikalia

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) zużyte opony, powstające w gospodarstwie domowym,

f) odzież i tekstylia,

g) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne

2) niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt. Odgarnięcie śniegu powinno nastąpić w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku  której powstają odpady inne niż komunalne, zastosowanie mają przepisy ustawy o odpadach.

§ 2. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że dana nieruchomość nie leży w wyznaczonej strefie ochrony pośredniej ujęcia wody lub w bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych. Powstające w wyniku mycia pojazdów ścieki nie mogą powodować pogorszenia stanu wód i powierzchni ziemi.

2. Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane
w obrębie nieruchomości, jeżeli:

1) naprawy pojazdów samochodowych dotyczą wyłącznie drobnych napraw,

2) nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby.

§ 3. 1. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą drogi.

Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości  oraz na drogach publicznych i warunki rozmieszczenia tych pojemników

§ 4. 1. Ilość i wielkość pojemników oraz worków stanowiących wyposażenie nieruchomości musi być dostosowana do liczby mieszkańców danej nieruchomości i cyklu wywozu, tak aby zapewnić prawidłowe gromadzenie odpadów, uwzględniając normy zawarte w pkt 6.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Ustala się rodzaje worków i pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów:

papier i tekturę należy zbierać do worka koloru niebieskiego,

szkło należy zbierać do worka koloru zielonego,

tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka koloru żółtego,

odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worka koloru brązowego,

żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych należy gromadzić w pojemnikach do tego przeznaczonych.

4. Worki oraz pojemniki powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.

5. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 120l.

6. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach  lub kontenerach
o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych w tym budynków wielolokalowych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość,

b) segregowanych odpadów komunalnych 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności od 60 do 120 litrów na każdą nieruchomość. Przy czym dla zabudowy wielolokalowej - pojemniki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku  do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, minimum pojemnik 120 l na każdy rodzaj odpadu,

2) dla budynków użyteczności publicznej poza wymienionymi niżej – 2 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,

3) dla przedszkoli i szkół – 2 l na każde dziecko (ucznia)  i pracownika,

4) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, nie mniej niż
1 pojemnik 120 l.

5) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż
1 pojemnik 120 l

6) dla hoteli, pensjonatów - 20 l na jedno łóżko,

7) dla nieruchomości letniskowych i rekreacyjnych – nie mniej niż 1 pojemnik 120 l,

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników,

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 30 litrów.

§ 5. 1. Kosze na odpady, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

1) nie należy montować koszy w miejscach utrudniających swobodne poruszanie się,

2) minimalna pojemność koszy  w których należy gromadzić odpady to 20 l.

3) wygląd zewnętrzny powinien harmonizować z otoczeniem.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, workach lub kontenerach, a następnie przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

3. Pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami z grupy podstawowej  należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę (drogę) przed wejściem na teren nieruchomości do granicy działki.

4. Odpady komunalne z grupy podstawowej z terenu nieruchomości odbierane są zgodnie z harmonogramem odbioru poprzez wystawienie pojemników i worków w sposób określony w ust. 3. W przypadku gdy nieruchomość znajduje się przy drodze gruntowej prywatnej bądź gminnej, do których dojazd pojazdem specjalistycznym celem odbioru odpadów ze względu na warunki techniczne tej drogi lub z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne jest niemożliwy właściciel nieruchomości obowiązany jest  dostarczyć pojemniki oraz worki z odpadami w dniu odbioru do najbliższej  drogi umożliwiającej ich odbiór. Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.

5. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, selektywnie zbierane odpady z grupy podstawowej należy umieszczać  w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek lub w miejscu wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości.

§ 7. 1. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny z grupy podstawowej należy gromadzić
w pojemnikach lub workach o odpowiednich kolorach i przekazywać je przedsiębiorcy w dniu odbioru.

2. Pozostałe frakcje odpadów segregowanych z grupy dodatkowej właściciele nieruchomości  dostarczają w godzinach otwarcia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przekazują w terminach określonych w ramach mobilnej  zbiórki odpadów.

3. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i można przekazywać je do specjalnych pojemników znajdujących się w placówkach oświaty na terenie gminy  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Turek .

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości dla sąsiedniej nieruchomości. Kompostownik winien być zlokalizowany zgodnie z wymaganiami § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

5. Zaleca się, aby opróżnione odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed ich umieszczeniem w worku lub pojemniku zostały zgniecione, tak by zachowały zmniejszoną objętość.

6. Właściciele nieruchomości mogą:

1) przekazywać przeterminowane lekarstwa do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce,

2) przekazywać zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory do punktów ich sprzedaży, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,

3) przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,

4) przekazywać odzież i tekstylia do publicznych punktów ich zbiórki.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z następująca częstotliwością:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 2 razy w miesiącu,

b) szkło, tworzywa sztuczne, metal opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu,

c) papier i tektura - raz na 2 miesiące,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września – 2 razy w miesiącu,

- w okresie od 1 października do  31 marca – raz na miesiąc,

e) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych:

- w okresie od 1 maja do 30 września – raz na 2 miesiące,

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 2 razy w miesiącu.

2. W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego, wprowadza się obowiązek pozbywania się odpadów niezwłocznie po zapełnieniu pojemników oraz kontenerów do tego przeznaczonych, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 9. 1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych odbywa się w miarę potrzeb, niedopuszczając jednak do przepełnienia zbiorników bezodpływowych i przedostania się nieczystości do ziemi i wód gruntowych.

2. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się powstałych osadów ściekowych z częstotliwością oraz na zasadach określonych w instrukcji eksploatacji, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomowa oczyszczalnia  muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 10. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do natychmiastowego sprzątnięcia odchodów, pozostawionych przez zwierzęta domowe z terenów użyteczności publicznej - nie dotyczy  osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników.

3. Właściciele psów ras uznawanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących za agresywne zobowiązani są do ich wyprowadzania na smyczy i w kagańcu.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu  ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 12. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz przy spełnieniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów.

2. Posiadacz zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

a) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

b) zapewnić zwierzętom gospodarskim odpowiednie pomieszczenia gospodarskie,

c) gromadzić i usuwać powstające podczas chowu zwierząt nieczystości w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

d) nie powodować uciążliwości związanych z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich
(w szczególności zapachowych i hałasu) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich.

Rozdział 7.
Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej

deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 13. 1. Deratyzacji podlegają obszary:

a) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,

b) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno-spożywczego,

c) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,

d) będące w posiadaniu i/lub władaniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami,

e) zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej, posiadającej podpiwniczenie.

2. Deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w pkt 1. winna być przeprowadzana, co najmniej raz w roku, w okresie od 1 marca do 31 marca.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

2. Traci moc Uchwała Nr L/270/14 Rady Gminy Turek z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia  13 czerwca 2014 r., poz. 3572).

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2016-2023".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turek.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia woli przekazania Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zadania własnego Gminy Turek w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabieniec.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej za rok 2015.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Turek za rok 2015.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia"
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalinowa na lata 2012-2019", zmienionej Uchwałą Nr XXIII/138/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/2014 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w szkołach, dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia, i Żuki".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cisewie.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie odstąpienia od sporządzania części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 dla Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, Gmina Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2016 roku.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.