2016

UCHWAŁA NR XX/123/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XX/123/16
Rady Gminy Turek

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237 i 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XVI/91/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

- Uchwałą Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,

- Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,

- Uchwałą Nr XIX/114/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W §1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 29 109 474,00 zł z tego:

- Dochody bieżące  zwiększa się do kwoty  28 474 101,00 zł

- Dochody majątkowe  zwiększa się do kwoty 635 373,00 zł

2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 31 499 796,85 zł z tego:

- Wydatki bieżące  zwiększa się do kwoty  24 087 390,79 zł

- Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 7 412 406,06 zł

3. W § 3 Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 2 390 322,85 zł.

4. W§ 4 zmniejsza się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu do kwoty 3 299 322,85 zł. (zmniejsza się  o kwotę 222.000,00zł)

5. W § 6 zmniejsza się określony  limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty  3 799 322,85 zł w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu pozostaje bez zmian.

6. W § 13 zwiększa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 1 084 644,99 zł.

7. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 281 350,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

600

60016

6300

123 000,00zł

700

70005

0970

8 000,00zł

900

90095

0690

10 000,00zł

- W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

0970

20 000,00zł

34 510,00zł

756

75615

0310

55 752,00zł

4 110 403,00zł

756

75616

0310

23 150,00zł

1 073 150,00zł

756

75621

0010

22 577,00zł

5 742 466,00zł

758

75801

2920

18 871,00zł

7 627 513,00zł

8. W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 59 350,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

851

85141

6630

8 045,76zł

900

90095

6050

40 000,00zł

- W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

700

70005

6060

37 150,00zł

147 050,00zł

801

80113

4010

6 300,00zł

199 851,06zł

900

90002

4010

2 000,00zł

67 306,24zł

900

90002

4110

350,00zł

12 352,13zł

900

90095

4300

5 504,24zł

8 504,24zł

921

92109

6060

10 250,00zł

28 150,00zł

921

92195

4210

3 522,27zł

55 394,88zł

- W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

921

92109

4210

13 772,27zł

155 585,65zł

921

92195

6050

40 000,00zł

32 423,78


9. Załącznik Nr 3 „Wydatki Majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

10. Załącznik Nr 6 „ Przychody i Rozchody Budżetu” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie załącznika  Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 10 „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Irenusz Kolenda

 

Załączniki:

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2016-2023".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turek.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia woli przekazania Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zadania własnego Gminy Turek w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabieniec.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej za rok 2015.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Turek za rok 2015.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia"
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalinowa na lata 2012-2019", zmienionej Uchwałą Nr XXIII/138/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/2014 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w szkołach, dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia, i Żuki".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cisewie.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie odstąpienia od sporządzania części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 dla Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, Gmina Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2016 roku.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.