2016

UCHWAŁA NR XXI/131/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała Nr XXI/131/16
Rady Gminy Turek

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237 i 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XVI/91/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

- Uchwałą Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,

- Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,

- Uchwałą Nr XIX/114/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Uchwałą Nr XX/123/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 29 431 669,45 zł z tego:

- Dochody bieżące  zwiększa się do kwoty 28 796 296,45

2. W §2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 31 821 992,30 zł z tego:

- Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 24 355 792,16 zł

- Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 7 466 200,14 zł

3. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 111 880,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

010

01010

0750

13 000,00zł

- W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

756

75616

0310

30 880,00zł

1 104 030,00zł

756

75616

0330

2 000,00zł

14 000,00zł

756

75616

0340

40 000,00zł

271 000,00zł

756

75618

0490

26 000,00zł

46 000,00zł

4. W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 111 880,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

600

60016

4520

1 000,00zł

700

70005

4570

4 800,00zł

851

85141

6300

8 045,76zł

926

92601

4440

1 100,00zł

- W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6050

47 800,00zł

5 095 227,00zł

600

60016

6050

3 000,00zł

1 243 897,38zł

710

71004

4170

45 980,00zł

118 180,00zł

750

75023

4210

1 000,00zł

111 600,00zł

754

75412

6230

5 000,00zł

90 000,00zł

801

80101

4210

7 500,00zł

159 400,00zł

801

80106

4240

70,00zł

2 070,00zł

801

80146

4700

600,00zł

14 730,00zł

900

90015

6010

250 000,00zł

350 000,00zł

921

92195

4210

2 339,74

57 734,62zł

921

92195

4300

56 040,00zł

121 404,82zł

921

92195

6050

7 104,08zł

39 527,86zł

921

92195

6060

1 000,00zł

40 897,38zł

926

92605

2360

16 050,00zł

34 300,00zł

- W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4300

1 000,00zł

247 000,00zł

700

70005

4480

4 800,00zł

195 200,00zł

754

75495

2360

4 000,00zł

4 000,00zł

750

75023

6050

5 000,00zł

10 000,00zł

801

80101

4260

1 700,00zł

53 400,00zł

801

80101

4300

1 200,00zł

30 620,00zł

801

80101

4360

800,00zł

8 400,00zł

801

80101

4430

800,00zł

4 500,00zł

801

80106

4210

70,00zł

19 030,00zł

801

80146

4410

600,00zł

10 310,00zł

851

85141

6630

8 045,76zł

0zł

900

90015

6050

250 000,00zł

0zł

921

92109

4210

2 943,82zł

152 641,83zł

921

92195

2360

2 050,00zł

21 700,00zł

921

92195

2710

55 040,00zł

0zł

926

92601

4210

3 390,00zł

36 000,00zł

926

92601

6050

5 110,00zł

38 794,76zł

5. Załącznik Nr 3 „Wydatki Majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6. Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie załącznika  Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2016-2023".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turek.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia woli przekazania Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zadania własnego Gminy Turek w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabieniec.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej za rok 2015.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Turek za rok 2015.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia"
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalinowa na lata 2012-2019", zmienionej Uchwałą Nr XXIII/138/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/2014 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w szkołach, dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia, i Żuki".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cisewie.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie odstąpienia od sporządzania części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 dla Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, Gmina Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2016 roku.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.