2016

UCHWAŁA Nr XXIII/140/16 RADY GMINY TUREK z dnia 27 czerwca 2016 r.


Uchwała Nr XXIII/140/16

Rady Gminy Turek
z dnia 27 czerwca 2016 r.


 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.    

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d , pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz art. 212,214,215,222,223,235-237 i 242 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1 W Uchwale nr XVI/91/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:
· Uchwałą Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,
· Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,
· Uchwałą Nr XIX/114/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr XX/123/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr XXII/138/16 16 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016, 

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 29 471 363,25 zł z tego:
·        Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 28 835 990,25 zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się  do kwoty 32 388 686,10 zł z tego:
·        Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 24 529 285,96 zł
·        Wydatki majątkowe zmniejsza  się do kwoty 7 859 400,14 zł

3. W § 3 Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 2 917 322,85 zł.
 
4. W § 4 zwiększa się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu do kwoty  3 826 322,85 zł. (zwiększa  się  o kwotę 1 187 000,00 zł)
 
5. W § 13 zwiększa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 1 334 644,99 zł.

6. W załączniku Nr 1 Dochody  do uchwały budżetowejwprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu o kwotę 39 693,80 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        W planie dochodów wprowadza się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota
801 80101 2030 12 000,00zł
801 80101 2700 640,00zł
010 01010 0580 27 053,80zł
 
7. W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając wydatki budżetu o kwotę 1 226 693,80 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        W planie wydatków wprowadza się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota
600 60016 4260 500,00zł
754 75405 6170 5 000,00zł
851 85111 6300 10 000,00zł
921 92109 6050 39 000,00zł
   
·        W planie wydatków zwiększa się:
 
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
010 01010 6050 60 000,00zł 4 294 227,00zł
600 60016 6050 650 000,00zł 2 094 897,38zł
700 70005 4300 3 000,00zł 43 000,00zł
700 70005 6060 3 200,00zł 150 250,00zł
750 75023 4210 553,80zł 112 153,80zł
750 75023 6050 120 000,00zł 130 000,00zł
750 75095 4300 4 000,00zł 8 000,00zł
801 80101 4210 3 640,00zł 163 040,00zł
801 80101 4240 10 500,00zł 21 100,00zł
801 80101 4300 2 000,00zł 32 620,00zł
801 80110 4300 2 000,00zł 20 000,00zł
853 85305 2310 30 000,00zł 66 000,00zł
853 85306 2310 1 300,00zł 2 300,00zł
854 85412 4300 12 000,00zł 142 000,00zł
900 90002 4210 250 000,00zł 252 000,00zł
900 90015 6010 150 000,00zł 500 000,00zł
921 92195 4300 1 794,32zł 123 199,14zł
921 92195 6050 16 000,00zł 55 527,86zł
926 92605 4210 3 000,00zł 21 000,00zł
926 92605 4260 500,00zł 1 500,00zł
926 92605 4300 5 000,00zł 26 500,00zł
926 92605 4430 1 500,00zł 4 200,00zł
 
 ·        W planie wydatków zmniejsza się: 

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
600 60016 4210 500,00zł 144 000,00zł
750 75023 4270 124 000,00zł 36 000,00zł
801 80101 4260 1 500,00zł 51 900,00zł
921 92109 4210 9 897,51zł 142 744,32zł
921 92109 4270 14 000,00zł 9 846,22zł
921 92109 4300  6 996,81zł 14 760,00zł
921 92195 4210 900,00zł 56 834,62 zł
 
8.Załącznik Nr 3 „Wydatki Majątkowe" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

9.Załącznik Nr 6 „Przychody i Rozchody Budżetu" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

10.
Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

11.
Załącznik Nr 10 „Fundusz Sołecki „ otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2
. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2016-2023".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turek.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia woli przekazania Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zadania własnego Gminy Turek w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabieniec.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej za rok 2015.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Turek za rok 2015.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia"
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalinowa na lata 2012-2019", zmienionej Uchwałą Nr XXIII/138/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/2014 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w szkołach, dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia, i Żuki".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cisewie.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie odstąpienia od sporządzania części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 dla Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, Gmina Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2016 roku.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.