2016

Uchwała Nr XXVI/153/16 Rady Gminy Turek z dnia 24 października 2016 r.


Uchwała Nr XXVI/153/16

Rady Gminy Turek
z dnia 24 października 2016 r.  

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016. 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d , pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz art. 212,214,215,222,223,235-237 i 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
W Uchwale nr XVI/91/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:
· Uchwałą Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,
· Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,
· Uchwałą Nr XIX/114/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr XX/123/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr XXII/138/16 16 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr  XXIII/140/16 Rady Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
· Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 29  czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016 w całości uchylonego Zarządzeniem Wójta Gminy Turek Nr 26/2016 z dnia 30 czerwca 2016.
· Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr  XXIV/148/16 Rady Gminy Turek z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
· Zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 49/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1  dochody budżetu zwiększa się do kwoty 34 099 981,26 zł z tego:


·        Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 33 347 002,37zł
·        Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 752 978,89 zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się  do kwoty 36 498 046,87 zł z tego:
·        Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 29 794 214,62 zł
·        Wydatki majątkowe zmniejsza  się do kwoty 6 703  832,25 zł

3. W
§ 3 Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 2 398 065,61 zł

4.
W § 4 zmniejsza się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu do kwoty  3 307 065,61 zł. (zmniejsza się o kwotę 470 000,00zł Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy do kwoty 997 020,00zł  oraz o kwotę  329 277,24 zł Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 2 310 045,61zł , )

5. W
§  6 zmniejsza się określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 2 810 045,61 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu pozostaje bez zmian.

6. W załączniku Nr 1 Dochody  do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 125 555,75 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        W planie dochodów wprowadza się: 

Dział Rozdział Paragraf Kwota
758 75814 2030 61 644,87zł
758 75814 6330 57 605,89zł
801 80101 2440 4 040,00zł
 
 ·        W planie dochodów zwiększa się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
751 75101 2010 1 800,00zł 11 176,00zł
801 80101 2010 190,00zł 39 977,11zł
801 80110 2010 274,99zł 26 624,14zł
 
7.
W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zmniejszając wydatki budżetu o kwotę 673 721,49 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:   ·        W planie wydatków zwiększa się: 

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
010 01010 4300 9 000,00zł 127 000,00zł
600 60016 4270 30 000,00zł 127 500,00zł
700 70005 4300 1 200,00zł 38 200,00zł
700 70005 4480 60 000,00zł 261 200,00zł
700 70005 4530 10 000,00zł 48 000,00zł
750 75023 4170 25 000,00zł 76 650,00zł
750 75023 4210 233,52zł 112 676,08zł
750 75023 4360 5 000,00zł 21 600,00zł
751 75101 4210 1 800,00zł 11 176,00zł
754 75412 6230 20 000,00zł 121 000,00zł
801 80101 4240 202,95zł 63 696,16zł
801 80101 4700 4 040,00zł 4 640,00zł
801 80104 4330 272 000,00zł 1 072 000,00zł
801 80106 4010 132,00zł 355 898,00zł
801 80110 4210 2,75zł 42 266,24zł
801 80110 4240 272,24zł 52 357,90zł
853 85305 2310 26 000,00zł 92 000,00zł
854 85412 4300 15 000,00zł 157 000,00zł
921 92109 4300 12 252,00zł 27 012,00zł
921 92109 6060 9 223,28 zł 37 373,28 zł
921 92116 2480 2 000,00zł 81 200,00zł
926 92601 6050 14 037,87zł 52 832,63zł
926 92605 4210 600,00zł 21 200,00zł
926 92605 4300 1 400,00zł 27 900,00zł
 
 ·        W planie wydatków zmniejsza się: 

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
010 01010 6050 574 960,00zł 3 739 267,00zł
600 60016 6050 586 000,00zł 1 492 897,38zł
750 75023 4270 5 000,00zł 151 000,00zł
801 80101 4010 132,00zł 3 845 541,00zł
801 80101 4210 12,95zł 175 042,95zł
921 92109 4210 10 440,21zł 132 096,86zł
921 92109 4270 740,00zł 9 106,22zł
921 92195 4210 11 744,84zł 58 591,35zł
921 92195 4300 2 264,82zł 96 840,00zł
921 92195 6050 1 823,28zł 90 704,58zł
 
8. Załącznik Nr 3 „Wydatki Majątkowe" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

9.
Załącznik Nr 4 „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami „  otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10.
Załącznik Nr 5 „ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały .

11.
Załącznik Nr 6 „ Przychody i Rozchody Budżetu" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12.
Załącznik Nr 8 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. Załącznik Nr 10 „Fundusz Sołecki „ otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2
.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2016-2023".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turek.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia woli przekazania Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zadania własnego Gminy Turek w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabieniec.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej za rok 2015.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Turek za rok 2015.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia"
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalinowa na lata 2012-2019", zmienionej Uchwałą Nr XXIII/138/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/2014 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w szkołach, dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia, i Żuki".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cisewie.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie odstąpienia od sporządzania części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 dla Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, Gmina Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2016 roku.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.