2016

UCHWAŁA Nr XXVII/158/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/158/16
Rady Gminy Turek

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz. 716 ze zm.), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. 2016 r., poz. 979) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca sierpnia 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. 2016 r., poz. 779) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony a poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   - 578,00

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie        - 786,00

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton               -934,00 

b) od samochodów ciężarowych posiadających dokument poświadczający spełnienie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton a poniżej 12 ton:

powyżej3,5tonydo5,5tonywłącznie    -250,00

powyżej5,5tonydo9 tonwłącznie         -440,00

powyżej9 tona poniżej12ton                -540,00

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

a) od ciągników siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1338,00             

b) od ciągników siodłowych lub balastowych posiadających dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton-930,00

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 428,00

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: poza miejsce kierowcy:

a) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

mniej niż 22 miejsca                            -724,00

- równej lub wyższej niż 22 miejsca      - 1.586,00

b) od autobusów posiadających dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniej niż 22miejsca                            -650.00

równej lub wyższej niż 22 miejsca      -1.400,00

5. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:           

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:          

oliczbieosi-dwie                                        -1.382,00   

oliczbieosi-trzy                                         -1.366,00

oliczbieosi-czteryi więcej                         -1.354,00   

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:                    

o liczbieosi-dwie                                        -1.826,00

oliczbieosi-trzy                                          -1.806,00

oliczbieosi-cztery i więcej                          -1.790,00

c) równej lub wyższej niż 29 ton:                    

oliczbieosi-dwie                                          -2.464,00

oliczbieosi-trzy                                           -2.452,00

oliczbieosi-cztery i więcej                           -2.428,00

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:      

a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie:            

- o liczbie osi – dwie                                                - 1.876,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                                     - 1.856,00

b) powyżej 36 ton:                  

- o liczbie osi – dwie                                                - 1540.00                                          

- o liczbie osi – trzy i więcej                                     - 1685,00                   

3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:    

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:                      

- o liczbie osi – jedna                                                  - 642,00                  

- o liczbie osi – dwie                                                   - 636,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                                       - 722,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna                                                - 1.286,00

- o liczbie osi – dwie                                                - 1.264,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                                    - 1.250,00

c) powyżej 36 ton:                                                      

- o liczbie osi – jedna                                             - 1.140,00                  

- o liczbie osi – dwie                                               - 1.140,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                                    - 1.140,00                   

6. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:           

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:                      

- o liczbie osi – dwie                                            - 1.422,00

- o liczbie osi – trzy                                             - 1.406,00

- o liczbie osi – cztery i więcej                              - 1.392,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:                   

- o liczbie osi – dwie                                            - 1.882,00

- o liczbie osi - trzy                                              - 1.862,00

- o liczbie osi – cztery i więcej                              - 1.844,00

c) równej lub wyższej niż 29 ton:                                

- o liczbie osi – dwie                                            - 2.500,00

- o liczbie osi – trzy                                              - 2.442,00

- o liczbie osi – cztery i więcej                             - 2.560,00

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:      

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:                      

- o liczbie osi – dwie                                           - 1.894,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                               - 1.876,00

b) równej lub wyższej niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:                     

- o liczbie osi – dwie                                      - 2.024,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                                - 1.834,00

c) równej lub wyższej niż 40 ton:                    

- o liczbie osi – dwie                                             - 2.452,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                                 - 2.660,00

3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:    

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:                      

- o liczbie osi – jedna                                          - 662,00

- o liczbie osi – dwie                                           - 656,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                              - 1.004,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:            

- o liczbie osi – jedna                                         - 1.322,00

- o liczbie osi – dwie                                          - 1.376,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                              - 1.296,00

c) powyżej 36 ton:                   

- o liczbie osi – jedna                                        - 1.670,00

- o liczbie osi – dwie                                         - 1.808,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                             - 1.638,00


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2017 rok.


Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda   Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2016-2023".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turek.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia woli przekazania Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zadania własnego Gminy Turek w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabieniec.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej za rok 2015.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Turek za rok 2015.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia"
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalinowa na lata 2012-2019", zmienionej Uchwałą Nr XXIII/138/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/2014 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w szkołach, dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia, i Żuki".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cisewie.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie odstąpienia od sporządzania części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 dla Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, Gmina Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2016 roku.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.