2016

UCHWAŁA NR XXVIII/171/16 RADY GMINY TUREK z dnia 19 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/171/16
Rady Gminy Turek

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237 i 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XVI/91/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

- Uchwałą Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,

- Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,

- Uchwałą Nr XIX/114/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Uchwałą Nr XX/123/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Uchwałą Nr XXII/138/16 16 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Uchwałą Nr  XXIII/140/16 Rady Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016

- Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 29  czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016 w całości uchylonego Zarządzeniem Wójta Gminy Turek Nr 26/2016 z dnia 30 czerwca 2016.

- Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Uchwałą Nr  XXIV/148/16 Rady Gminy Turek z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016

- Zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 49/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Uchwałą Nr  XXVI/153/16 Rady Gminy Turek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016

- Zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- Uchwałą Nr  XXVII/163/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 1 ust.1  dochody budżetu zwiększa się do kwoty 34 295 676,11 zł z tego:

- Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 33 542 697,22 zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 36 693 741,72 zł  z tego: ·Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 30 035 931,47 zł

- Wydatki majątkowe zmniejsza  się do kwoty 6 657 810,25 zł

3. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 50 000,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

852

85212

2010

50 000,00zł

2 880 000,00zł

4. W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 50 000,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

852

85212

4300

1 500,00zł

710

71035

6050

12 000,00zł

- W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01008

2830

500,00zł

20 500,00zł

600

60016

6050

49 320,00zł

1 542 217,38zł

750

75023

4210

20 000,00zł

132 676,08zł

750

75023

4280

100,00zł

1 950,00zł

754

75412

4430

10 000,00zł

20 000,00zł

801

80101

4210

427,00zł

191 814,81zł

801

80103

3020

50,00zł

25 643,00zł

801

80103

4010

1  090,00zł

250 849,00zł

801

80103

4210

1 320,00zł

21 430,00zł

801

80103

4440

3 950,00zł

21 246,00zł

801

80104

4440

800,00zł

25 237,00zł

801

80106

3020

10,00zł

20 701,00zł

801

80106

4010

5 300,00zł

362 302,00zł

801

80106

4110

710,00zł

69 785,00zł

801

80106

4210

690,00zł

23 000,00zł

801

80110

4240

2,65zł

52 360,55zł

801

80110

4440

1 600,00zł

79 799,00zł

801

80195

4440

4 000,00zł

51 571,00zł

851

85154

4210

3 000,00zł

14 000,00zł

851

85154

4190

4 000,00zł

8 000,00zł

852

85211

4010

12 440,00zł

58 400,00zł

852

85211

4110

2 263,00zł

11 352,00zł

852

85211

4120

297,00zł

1 522,00zł

852

85212

3110

33 500,00zł

2 681 980,00zł

852

85212

4110

15 000,00zł

131 739,00zł

921

92109

4260

2 000,00zł

27 000,00zł

921

92109

4360

100,00zł

2 900,00zł

926

92601

4260

16 000,00zł

36 000,00zł

- W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

710

71035

6610

12 000,00zł

0zł

754

75412

6230

10 000,00zł

111 000,00zł

801

80101

4430

250,00zł

3 900,00zł

801

80101

4440

9 350,00zł

215 759,00zł

801

80101

4520

177,00zł

5 441,00zł

801

80103

4040

370,00zł

21 270,00zł

801

80103

4240

250,00zł

1 450,00zł

801

80103

4260

470,00zł

5 080,00zł

801

80103

4300

600,00zł

2 500,00zł

801

80106

4240

250,00zł

2 620,00zł

801

80106

4260

440,00zł

6 210,00zł

801

80106

4440

1 000,00zł

26 474,00zł

801

80110

4210

2,65zł

42 263,59zł

851

85154

4300

7 000,00zł

24 000,00zł

852

85211

4210

9 000,00zł

24 968,00zł

852

85211

4260

2 000,00zł

3 000,00zł

852

85211

4270

4 000,00zł

810,00zł

900

90005

6059

76 710,00zł

0zł

921

92109

4210

2 100,00zł

125 956,86zł

926

92601

4210

10 000,00zł

20 500,00zł

926

92601

4300

6 000,00zł

9 800,00zł

5. Załącznik Nr 3 „Wydatki Majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6. Załącznik Nr 4 „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami„  otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2016-2023".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turek.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia woli przekazania Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zadania własnego Gminy Turek w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabieniec.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej za rok 2015.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Turek za rok 2015.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia"
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalinowa na lata 2012-2019", zmienionej Uchwałą Nr XXIII/138/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/2014 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w szkołach, dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia, i Żuki".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cisewie.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej w miejscowości Żuki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie odstąpienia od sporządzania części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 dla Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, Gmina Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2016 roku.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.