2018

UCHWAŁA NR LII/322/18 RADY GMINY TUREK z dnia 13 listopada 2018 r.

Uchwała Nr LII/322/18
Rady Gminy Turek

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1445 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. 2018 r. poz. 1018) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. 2018 r., poz. 745) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony a poniżej 12 ton:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 578,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 786,00

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 934,00                

b) od samochodów ciężarowych posiadających dokument poświadczający spełnienie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton a poniżej 12 ton:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 250,00

powyżej 5,5tony do 9 ton włącznie - 440,00

powyżej 9 ton poniżej 12 ton - 540,00

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

a) od ciągników siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1338,00

b) od ciągników siodłowych lub balastowych posiadających dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 930,00

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 428,00

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

mniejszej niż 22 miejsca - 724,00

równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.586,00

b) od autobusów posiadających dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca - 650.00

równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.400,00

5. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

liczbie osi-dwie - 1.382,00

liczbie osi-trzy - 1.366,00

liczbie osi-cztery i więcej -1.354,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:

o liczbie osi-dwie -1.826,00

liczbie osi-trzy -1.806,00

liczbie osi-cztery i więcej -1.790,00

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

liczbie osi-dwie - 2.464,00

liczbie osi-trzy - 2.452,00

liczbie osi-cztery i więcej - 2.428,00

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie:

o liczbie osi – dwie - 1.876,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.856,00

b) powyżej 36 ton:

o liczbie osi – dwie - 1540.00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1685,00

3) Od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

o liczbie osi – jedna - 642,00

o liczbie osi – dwie - 636,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 722,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

o liczbie osi – jedna - 1.286,00

o liczbie osi – dwie - 1.264,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.250,00

c) powyżej 36 ton:

o liczbie osi – jedna - 1.140,00

o liczbie osi – dwie - 1.140,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.140,00

6. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

o liczbie osi – dwie - 1.422,00

o liczbie osi – trzy - 1.406,00

o liczbie osi – cztery i więcej - 1.392,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:

o liczbie osi – dwie - 1.882,00

o liczbie osi - trzy - 1.862,00

o liczbie osi – cztery i więcej - 1.844,00

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

o liczbie osi – dwie - 2.500,00

o liczbie osi – trzy - 2.442,00

o liczbie osi – cztery i więcej - 2.560,00

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:

o liczbie osi – dwie - 1.894,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.876,00

b) równej lub wyższej niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:

o liczbie osi – dwie - 2.024,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.834,00

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

o liczbie osi – dwie - 2.452,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 2.660,00

3) Od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

o liczbie osi – jedna - 662,00

o liczbie osi – dwie - 656,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.004,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

o liczbie osi – jedna - 1.322,00

o liczbie osi – dwie - 1.376,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.296,00

c) powyżej 36 ton:

o liczbie osi – jedna - 1.670,00

o liczbie osi – dwie - 1.808,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.638,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2019 rok.


Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


  • Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - pobierz
 

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Turek.
w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na rok 2018 dla Gminy Brudzew, przeznaczonej na renowację części chórowej zabytkowego kościoła w Galewie.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r., Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/16 z dnia 5 września 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Warenka.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w roku 2017.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek do zaopiniowania jednostkom pomocniczym z terenu Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Warenka.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A”.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach Cisew i Grabieniec.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Korytków na lata 2018-2024".
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Turek na lata 2018-2021".
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2018 roku".
w sprawie dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew”.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie”.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Turek.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla Gminy Turek.