2018

UCHWAŁA NR LII/325/18 RADY GMINY TUREK z dnia 13 listopada 2018 r.

Uchwała Nr LII/325/18
Rady Gminy Turek

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 443 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości złożenia wniosku o uzyskanie dotacji celowej przez spółkę wodną na zadania określone w art. 441 ust.3 ustawy Prawo wodne, poprzez wywieszenie lub wyłożenie w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy Turek oraz na stronie internetowej Gminy Turek (BIP). Informacja o powyższym w roku 2018 zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Spółki wodne mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na rok budżetowy.

3. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Turek w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o której mowa w pkt. 1).

4. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje ich wpływ do siedziby Urzędu Gminy Turek.

§ 2. 1. Wniosek o przyznanie dotacji winien zawierać: 

1) dane dotyczące wnioskodawcy:

a) oznaczenie wnioskodawcy - pełną nazwę spółki wodnej (związku),

b) adres,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) numer rachunku bankowego,

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,

2) szczegółowy opis zadania, na które ma być udzielona dotacja,

3) miejsce i termin realizacji zadania,

4) zakres rzeczowy proponowanego zadania,

5) kosztorys określający wartość zadania,

6) źródła sfinansowania kosztów zadania,

7) wskazanie kwoty oraz procentowego udziału innych podmiotów w kosztach realizacji zadania,

8) kwotę wnioskowanej dotacji,

9) informacje o wysokości składki członkowskiej w spółce wodnej,

10) datę i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

§ 3. 1. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględniane będą następujące zasady: 

1) kolejność wpływu wniosków o udzielenie dotacji,

2) udział składek członkowskich,

3) wielkość utrzymywanych przez spółkę urządzeń wodnych,

4) wysokość środków finansowych (bez dotacji) przeznaczonych na realizację zadania,

5) rodzaj realizowanego zadania.

2. Preferowane będą wnioski podmiotów:

1) o najwyższym udziale środków własnych przeznaczonych na realizację zadania,

2) o najwyższej wysokości składek członkowskich,

3) zawierających realizację zadania polegającego na ochronie przed powodzią i utrzymaniu oraz eksploatacji urządzeń służących do melioracji wodnych i prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. Wysokość dotacji finansowej nie może każdorazowo przekroczyć 60% kosztów zadania.

§ 4. Wójt Gminy pisemnie powiadamia spółki wodne o udzieleniu dotacji lub nie udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Turek w terminie 30 dni od złożenia wniosku, wywiesza informację w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Turek, umieszcza informację na stronie internetowej Gminy Turek (BIP). 

§ 5. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Wójta Gminy Turek ze spółką wodną . 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna określać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) cel na jaki dotacja została przyznana,

3) wysokość dotacji i tryb płatności,

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,

5) tryb kontroli,

6) termin i sposób rozliczenia dotacji,

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony we właściwych przepisach normujących finanse publiczne,

8) termin złożenia pisemnego sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji.

3. Przekazanie dotacji następuje w formie przelewu na wskazane przez spółkę konto.

4. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku ratach. Przekazanie kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu uprzednio otrzymanej raty dotacji.

§ 6. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji. Zakres zadania sfinansowanego z dotacji określa umowa. 

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 winno zawierać:

a) pełną nazwę spółki wodnej,

b) adres spółki wodnej,

c) wielkość rozliczanej dotacji,

d) szczegółowy opis zadania,

e) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania,

f) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

4. Rozliczenie z wykorzystania dotacji z budżetu Gminy przez spółkę wodną winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania.

§ 7. 1. Wójt Gminy Turek lub osoba działająca z jego upoważnienia może dokonać kontroli w trakcie realizacji zadania. Zakres kontroli może obejmować: 

1) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji,

2) sprawdzenie zgodności wykonywanego zadania z umową,

3) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zdania.

2. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 8. Postanowienia końcowe. 

1) Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały jest wzór wniosku o uzyskanie dotacji celowej z budżetu Gminy Turek na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Turek.

2) Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały jest wzór sprawozdania z realizacji działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz inwestycji na terenie Gminy Turek, na które udzielana jest dotacja celowa.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXI/114/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki:

  • Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - pobierz

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Turek.
w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na rok 2018 dla Gminy Brudzew, przeznaczonej na renowację części chórowej zabytkowego kościoła w Galewie.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r., Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/16 z dnia 5 września 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Warenka.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w roku 2017.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek do zaopiniowania jednostkom pomocniczym z terenu Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Warenka.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A”.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach Cisew i Grabieniec.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Korytków na lata 2018-2024".
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Turek na lata 2018-2021".
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2018 roku".
w sprawie dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew”.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie”.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Turek.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla Gminy Turek.