2018

UCHWAŁA NR LII/326/18 RADY GMINY TUREK z dnia 13 listopada 2018 r.

Uchwała Nr LII/326/18

Rady Gminy Turek

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit. d  i lit. i, pkt.10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.212 ,214,215,222,223,235-237,258 i 242  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. 2017r. , poz.2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.
W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

 • Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLIX/312/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr L/317/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 84/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 10 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 89/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zmniejsza się do kwoty 46 528 557,10 zł z tego:

 1) Dochody bieżące zmniejsza  się do kwoty  39 350 761,44zł

 2) Dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 7 177 795,66zł

 2. W §2 ust.1 wydatki budżetu zmniejsza się do kwoty 54 921 333,32 zł z tego:

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 35 191 254,92 zł
    
2)Wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 19 730 078,40zł

3. W § 3 Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 8 392 776,22zł zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 820 051,88zł oraz z wolnych środków w kwocie 5 572 724,34zł

4.  Dokonuje się zmiany w §5 uchwały budżetowej , rozchody budżetu zmniejsza się do kwoty 979 656,00zł o kwotę 10 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w § 13 uchwały budżetowej , zwiększa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 1 403 593,76zł.

6. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zmniejszając dochody budżetu o kwotę  2 246 600,00zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6207

1 550 000,00zł

4 486 364,00zł

010

01010

6299

245 000,00zł

300 000,00zł

600

60016

0970

50 000,00zł

62 200,00zł

700

70005

0770

200 000,00zł

28 000,00zł

700

70005

0950

50 000,00zł

30 000,00zł

750

75023

0970

8 411,00zł

10 589,00zł

756

75615

0310

50 000,00zł

3 994 961,00zł

756

75616

0310

20 000,00zł

1 351 113,00zł

926

92601

6207

73 189,00zł

0zł


7.W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zmniejszając wydatki budżetu o kwotę 2 236 600,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4270

3 900,00zł

245 400,00zł

750

75022

4300

3 000,00zł

12 000,00zł

750

75023

4010

10 000,00zł

1 514 746,23zł

750

75075

4210

1 500,00zł

18 330,00zł

750

75075

4300

3 000,00zł

16 700,00zł

750

75095

4210

1 000,00zł

3 100,00zł

750

75095

4300

2 000,00zł

32 000,00zł

801

80101

4210

7 900,00zł

223 745,57zł

801

80101

4240

140 000,00zł

250 000,00zł

801

80101

4010

12 000,00zł

4 932 888,30zł

801

80104

4330

95 000,00zł

945 000,00zł

852

85202

4330

40 000,00zł

145 000,00zł

855

85505

2310

10 000,00zł

118 000,00zł

900

90002

4210

6 400,00zł

16 400,00zł

900

90095

4210

4 000,00zł

10 414,57zł

921

92109

4210

34 087,45zł

150 872,10zł

921

92195

4210

12 900,00zł

75 873,13zł

926

92605

2360

300,00zł

42 300,00zł

926

92605

4300

5 000,00zł

71 000,00zł


·        w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6050

30 000,00zł

8 036 000,00zł

010

01010

6060

30 000,00zł

10 000,00zł

600

60016

4300

3 900,00zł

647 000,00zł

600

60017

6050

1 443 500,00zł

467 500,00zł

700

70005

4590

50 000,00zł

30 000,00zł

700

70005

6060

50 000,00zł

14 600,00zł

801

80101

6050

310 000,00zł

770 000,00zł

900

90015

6010

300 000,00zł

300 000,00zł

900

90013

6230

40 000,00zł

                             0zł

921

92109

6050

210 387,45zł

20 000,00zł

921

92195

2360

300,00zł

34 700,00zł

926

92601

6050

8 500,00zł

79 489,48

926

92601

6057

52 859,00zł

20 330,00zł

926

92601

6059

99 141,00zł

52 670,00zł

 

8. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i Rozchody budżetu” w 2018r. otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2  do niniejszej uchwały.

10.Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:
 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Turek.
w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na rok 2018 dla Gminy Brudzew, przeznaczonej na renowację części chórowej zabytkowego kościoła w Galewie.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r., Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/16 z dnia 5 września 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Warenka.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w roku 2017.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek do zaopiniowania jednostkom pomocniczym z terenu Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Warenka.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A”.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach Cisew i Grabieniec.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Korytków na lata 2018-2024".
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Turek na lata 2018-2021".
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2018 roku".
w sprawie dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew”.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie”.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Turek.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla Gminy Turek.