2018

UCHWAŁA NR XLIV/286/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/286/18
Rady Gminy Turek
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2017 r. , poz.2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

• Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

• Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

wprowadza się następujące zmiany:

1.
W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa do kwoty 43 843 725,00 zł z tego:

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 39 180 211,00 zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 4 663 514,00 zł

2.
W §2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 45 674 120,88 zł z tego:

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 32 385 718,74 zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 13 288 402,14 zł

3. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 479 967,00zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

010

01010

6300

310 000,00zł

600

60016

6330

2 155 090,00zł

801

80101

2710

11 400,00zł

801

80110

2710

1 500,00zł

852

85230

2030

26 915,00zł

• w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

756

75615

0340

70 000,00zł

125 000,00zł

758

75801

2920

129 062,00zł

8 277 659,00zł

852

85213

2030

3 000,00zł

9 462,00zł

• w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

6300

2 156 000,00zł

0zł

756

75615

0310

70 000,00zł

4 139 961,00zł

852

85214

2030

1 000,00zł

45 955,00zł

4. W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 479 967,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6059

54 702,38zł

988 953,38zł

600

60016

6050

2 600,00zł

2 385 600,00zł

700

70005

4300

50 000,00zł

90 000,00zł

710

71035

2710

4 000,00zł

5 200,00zł

750

75023

4210

15 000,00zł

129 244,99zł

750

75023

4300

21 349,62zł

226 994,05zł

754

75412

4210

2 000,00zł

21 200,00zł

754

75412

4220

1 500,00zł

2 500,00zł

801

80101

4010

7 735,30 zł

4 886 608,30zł

801

80101

4110

1 664,70zł

921 133,70zł

801

80101

4240

2 900,00zł

27 900,00zł

801

80101

6050

310 000,00zł

422 000,00zł

801

80103

4040

2 000,00zł

22 948,00zł

801

80110

4170

1 500,00zł

2 500,00zł

852

85213

4130

3 000,00zł

28 562,00zł

852

85230

3110

26 915,00zł

86 915,00zł

921

92109

4210

15 600,00zł

133 646,24zł

921

92195

4300

16 500,00zł

152 453,51zł

• w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

6060

23 000,00zł

0zł

801

80101

4210

2 900,00zł

199 955,57zł

852

85214

3110

1 000,00zł

164 955,00zł

921

92109

6060

15 600,00zł

0zł

921

92195

6050

14 500,00zł

142 291,57zł

926

92601

4210

2 000,00zl

31 000,00zł

5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

   

Załączniki:

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Turek.
w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na rok 2018 dla Gminy Brudzew, przeznaczonej na renowację części chórowej zabytkowego kościoła w Galewie.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r., Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/16 z dnia 5 września 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Warenka.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w roku 2017.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek do zaopiniowania jednostkom pomocniczym z terenu Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Warenka.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A”.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach Cisew i Grabieniec.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Korytków na lata 2018-2024".
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Turek na lata 2018-2021".
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2018 roku".
w sprawie dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew”.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie”.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Turek.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla Gminy Turek.