2018

UCHWAŁA NR XLIX/312/18 RADY GMINY TUREK z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr  XLIX/312/18

Rady Gminy Turek

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r., poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
 • Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmia w budżecie na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian  w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa do kwoty 47 825 581,67 zł z tego:

1) Dochody bieżące zmniejsza się do kwoty  38 579 597,01zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 9 245 984,66zł

2. W §2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 55 976 228,93 zł z tego:

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 838 070,57 zł

2)Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 22 138 158,36zł

3. W § 3 Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 8 150 647,26 zł zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 820 051,88 zł oraz z wolnych środków w kwocie 5 330 595,38 zł

4. Dokonuje się zmiany w §4 uchwały budżetowej , otrzymuje on brzmienie: ”Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 151 092,23 zł”. Zwiększa  się o kwotę 268 788,68zł  do kwoty 6 320 251,38 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 3 738,97 do kwoty 10 788,97zł  przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”

5. Dokonuje się zmiany w §5 uchwały budżetowej , otrzymuje on brzmienie ”Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1 000 444,97zł”, zwiększa się o kwotę 3 738,97zł do kwoty 10 788,97 zł Udzielone pożyczki i kredyty”.

6. Dokonuje się zmiany w §10 pkt.5 uchwały budżetowej, otrzymuje on nowe brzmienie. „Upoważnia się Wójta Gminy Turek” do: udzielania w roku budżetowym pożyczek maksymalnie do kwoty 10 788,97 zł.

7. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 121 985,73zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

010

01010

6299

545 000,00zł

010

01010

0950

5 582,59zł

700

70005

0950

80 000,00zł

758

75814

2030

60 183,07zł

758

75814

6330

63 031,66zł

801

80153

2010

95 800,41zł

 • w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

751

75109

2010

37 509,00zł

40 196,00zł

801

80110

2710

250,00zł

1 750,00zł

 • w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

0970

545 000,00zł

0zł

700

70005

0970

108 000,00zł

0zł

750

75011

2010

2 000,00zł

50 112,00zł

926

92601

0970

110 371,00zł

0zł

8. W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 390 774,41 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

751

75109

4110

1 100,00zł

751

75109

4120

247,00zł

751

75109

4210

8 080,00zł

751

75109

4300

8 347,00zł

751

75109

4410

2 200,00zł

801

80153

4210

948,51zł

801

80153

4240

94 851,90zł

700

70005

4170

7 000,00zł

 • w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6050

156 000,00zł

8 066 000,00zł

010

01010

4270

35 000,00zł

60 000,00zł

600

60016

4300

3 900,00zł

650 900,00zł

750

75023

4010

34 000,00zł

1 504 746,23zł

750

75075

4210

4 830,00zł

16 830,00zł

751

75109

4170

17 535,00zł

20 222,00zł

801

80101

4210

9 990,00zł

215 845,57zł

801

80101

4270

11 000,00zł

17 000,00zł

801

80101

4300

5 000,00zł

65 500,00zł

801

80110

4010

4 225,00zł

1 003 860,00zł

801

80110

4170

250,00zł

2 750,00zł

854

85412

4210

2 000,00zł

7 000,00zł

900

90095

4300

25 359,00zł

35 359,00zł

921

92116

2480

2 000,00zł

73 400,00zł

921

92195

4300

3 192,00zł

160 645,51zł

 • w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75011

4010

1 700,00zł

38 740,68zł

750

75011

4110

250,00zł

4 850,00zł

750

75011

4120

50,00zł

750,00zł

801

80101

4260

5 000,00zł

42 000,00zł

854

85412

4300

2 000,00zł

155 000,00zł

900

90095

4210

1 000,00zł

3 355,57zł

900

90095

6050

10 000,00zł

33 349,22zł

921

92109

4210

1 000,00zł

125 364,59zł

921

92195

4210

5 281,00zł

60 393,19zł

921

92195

6050

10 000,00zł

49 991,57zł

926

92601

6050

10 000,00zł

80 989,48zł

 

9. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i Rozchody budżetu” w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Turek.
w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na rok 2018 dla Gminy Brudzew, przeznaczonej na renowację części chórowej zabytkowego kościoła w Galewie.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r., Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/16 z dnia 5 września 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Warenka.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w roku 2017.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Cisew.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek do zaopiniowania jednostkom pomocniczym z terenu Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Warenka.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A”.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach Cisew i Grabieniec.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Korytków na lata 2018-2024".
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Turek na lata 2018-2021".
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2018 roku".
w sprawie dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew”.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie”.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Turek.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla Gminy Turek.