2018

Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.


Uchwała Nr II/6/18
Rady Gminy Turek

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji swych zadań powołuje się składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Turek:

1. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, której przedmiotem działania jest: projekt budżetu i jego realizacja, mienie komunalne, plan zagospodarowania przestrzennego, wodociągi i urządzenia publiczne, cmentarze oraz sprawy rolne - w składzie osobowym:

a) Michał Kocik,

b) Ireneusz Kolenda,

c) Włodzimierz Olek,

d) Ryszard Włodarczyk.

2. Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, której przedmiotem działania jest: ochrona zdrowia, oświata, kultura, kultura fizyczna, opieka społeczna, ochrona środowiska, drogi, zagadnienia ładu publicznego oraz ochrona ppoż. - w składzie osobowym:

a) Tomasz Dróżdż,

b) Eugeniusz Jakubowski,

c) Piotr Kozanecki,

d) Karol Mac,

e) Patryk Majcherek.

§ 2. Do zadań komisji należy:

a) kontrola wykonania uchwał i poleceń rady,

b) opiniowanie spraw rozpatrywanych przez radę,

c) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,

d) inne zadania zlecone przez radę wynikające z bieżących potrzeb.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda


Lista wiadomości
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu cennika usług cmentarnych Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek.
w sprawie zaliczenia drogi relacji Obrzębin - Słodków Kolonia w miejscowości Obrzębin oraz w miejscowości Słodków Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek.