2018

Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.


Uchwała Nr II/7/18
Rady Gminy Turek

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 12 ust. 5 Statutu Gminy Turek (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 61 poz. 1140) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową w następującym składzie:

1. Bożena Ignasiak,

2. Ireneusz Kolenda,

3. Piotr Kozanecki,

4. Włodzimierz Olek,

5. Marcin Rosiakowski.

§ 2. Zadaniem doraźnej Komisji Statutowej będzie opracowanie zmian do Statutu Gminy Turek, przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie i przedstawienie go Radzie Gminy Turek do uchwalenia.

§ 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, które zwołuje Przewodniczący Rady Gminy Turek w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji.

§ 4. Komisja rozwiązuje się z dniem uchwalenia Statutu Gminy Turek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda


 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu cennika usług cmentarnych Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek.
w sprawie zaliczenia drogi relacji Obrzębin - Słodków Kolonia w miejscowości Obrzębin oraz w miejscowości Słodków Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek.