2018

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.

Uchwała Nr II/9/18

Rady Gminy Turek

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. d i lit. i, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

·        Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLVI/295/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLVII/302/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLIX/312/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr L/317/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 84/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 89/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr LII/326/18 Rady Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 96/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 46 916 287,18zł z tego:

 1) Dochody bieżące zwiększa  się do kwoty  39 738 491,52zł

 2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 55 309 063,40 zł z tego:

 1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 35 578 985,00 zł

3. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę  387 730,08 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

754

75412

2440

48 150,00zł

 

·        w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

0950

339 580,08zł

345 162,67zł

 

4.W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 387 730,08 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

853

85395

4110

2 580,00zł

853

85395

4120

353,00zł

853

85395

4170

14 400,00zł

·        w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

4410

4 000,00zł

19 000,00zł

750

75023

4440

3 460,26zł

39 821,46zł

750

75023

4700

4 000,00zł

29 000,00zł

754

75412

3030

1 000,00zł

8 000,00zł

754

75412

4170

10 000,00zł

56 400,00zł

754

75412

4260

5 000,00zł

20 000,00zł

754

75412

4270

5 000,00zł

11 000,00zł

754

75412

4280

1 000,00zł

5 000,00zł

754

75412

4300

1 000,00zł

10 000,00zł

754

75412

4430

5 000,00zł

20 000,00zł

801

80101

3020

13 010,00zł

296 842,00zł

801

80101

4010

19 500,00zł

4 952 388,30zł

801

80101

4210

23 327,81zł

257 801,38zł

801

80101

4240

5 000,00zł

255 000,00zł

801

80101

4260

5 600,00zł

61 612,00zł

801

80101

4270

600,00zł

21 700,00zł

801

80101

4300

10 200,00zł

83 730,00zł

801

80101

4440

37 446,97zł

271 981,06zł

801

80103

3020

800,00zł

17 991,00zł

801

80103

4010

11 940,00zł

300 736,00zł

801

80103

4110

2 100,00zł

56 508,00zł

801

80103

4120

10,00zł

7 799,00zł

801

80103

4440

276,02zł

15 959,61zł

801

80104

3020

3 600,00zł

21 367,00zł

801

80104

4010

32 900,00zł

562 732,00zł

801

80104

4440

3 661,34zł

28 534,22zł

801

80106

3020

600,00zł

25 688,00zł

801

80106

4010

93 000,00zł

461 866,00zł

801

80106

4110

11 950,00zł

84 767,00zł

801

80106

4120

220,00zł

10 633,00zł

801

80110

3020

3 200,00zł

64 822,00zł

801

80110

4010

54 000,00zł

1 055 356,00zł

801

80110

4110

18 000,00zł

208 649,00zł

801

80195

4440

 5 062,64zł

56 024,34zł

852

85219

4210

8 000,00zł

14 200,00zł

 

·        w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

4040

8 000,00zł

110 252,53zł

801

80101

4040

7 000,00zł

327 951,00zł

801

80101

4110

1 700,00zł

919 433,70zł

801

80101

4120

3 530,00zł

123 619,00zł

801

80106

4440

1 661,61zł

28 064,64zł

801

80110

4440

3 176,35zł

51 530,57zł

852

85219

4410

8 000,00zł

2 000,00zł

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu cennika usług cmentarnych Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek.
w sprawie zaliczenia drogi relacji Obrzębin - Słodków Kolonia w miejscowości Obrzębin oraz w miejscowości Słodków Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek.