2018

Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Turek z dnia 6 grudnia 2018 r.


Uchwała Nr  III/12/18

Rady Gminy Turek

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit. d  i lit. i, pkt.10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.212 ,214,215,222,223,235-237,258 i 242  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. 2017r. , poz.2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

·        Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLVI/295/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLVII/302/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLIX/312/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr L/317/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 84/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 89/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr LII/326/18 Rady Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 96/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr II/9/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

 

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zmniejsza się do kwoty 46 828 982,18 zł z tego:

 1)Dochody bieżące zwiększa  się do kwoty  39 769 686,52zł

 2)Dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 7 059 295,66zł

2. Dokonuje się zmiany w  § 3 uchwały budżetowej, deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 8 480 081,22zł zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 543 970,51zł oraz z wolnych środków w kwocie 5 936 110,71zł

3. Dokonuje się zmiany w §4 uchwały budżetowej, otrzymuje on brzmienie:” Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 701 960,55zł”. Zwiększa się o kwotę 594 820,73 zł do kwoty 7 147 201,07 zł wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy, zmniejsza się o kwotę 276 081,37 zł do kwoty 2 543 970,51zł planowane  przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w §5 uchwały budżetowej, rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 1 221 879,33 zł o kwotę 231 434,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zmniejszając dochody budżetu o kwotę  87 305,00zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

758

75801

2920

31 195,00zł

8 383 854,00zł

 

·        w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60017

6300

118 500,00zł

0zł

 

6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i Rozchody budżetu” w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1  do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu cennika usług cmentarnych Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek.
w sprawie zaliczenia drogi relacji Obrzębin - Słodków Kolonia w miejscowości Obrzębin oraz w miejscowości Słodków Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek.