2018

Uchwała Nr IV/15/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr  IV/15/18

Rady Gminy Turek

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d  i lit. i, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

 • Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian  w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLIX/312/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr L/317/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 84/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 89/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr LII/326/18 Rady Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 96/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr II/9/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr III/12/18 Rady Gminy Turek z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 106/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmian  w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 47 475 982,18 zł z tego:

  1) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 7 706 295,66zł

2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu zmniejsza się do kwoty 54 931 702,42zł z tego:

  1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 35 597 624,02zł

  2) Wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 19 334 078,40zł

3. Dokonuje się zmiany w  § 3 uchwały budżetowej, deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 7 455 720,24zł zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 543 970,51zł oraz z wolnych środków w kwocie 4 911 749,73zł

4. Dokonuje się zmiany w §5 uchwały budżetowej, rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 2 246 240,31 zł o kwotę 1 024 360,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w § 13 uchwały budżetowej, zwiększa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 1 414 593,76zł

6. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę  647 000,00zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

· w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

010

01010

6287

3 233 364,00zł

 · w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6207

2 586 364,00zł

1 900 000,00zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zmniejszając wydatki budżetu o kwotę 377 360,98 zł.

· w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

750

75023

4560

104,00zł

 · w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

4300

535,02zł

242 529,07zł

801

80110

4010

1 500,00zł

1 056 856,00zł

801

80146

4210

3 080,00zł

14 680,00zł

801

80146

4700

1 270,00zł

59 070,00zł

855

85503

4300

20 000,00zł

27 200,00zł

900

90002

4010

10 000,00zł

87 523,26zł

900

90002

4110

1 000,00zł

15 383,28zł

921

92195

4210

3 000,00zł

78 873,13zł

 · w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6050

386 000,00zł

7 650 000,00zł

750

75023

4010

11 000,00zł

1 503 746,23zł

801

80101

4240

3 000,00zł

205 738,00zł

801

80146

4410

1 350,00zł

5 350,00zł

801

80110

3020

1 500,00zł

64 822,00zł

854

85415

3240

2 000,00zł

87 074,00zł

900

90005

6059

10 000,00zł

0zł

921

92195

4300

3 000,00zł

154 067,98zł

 

8. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1  do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i Rozchody budżetu” w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu cennika usług cmentarnych Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek.
w sprawie zaliczenia drogi relacji Obrzębin - Słodków Kolonia w miejscowości Obrzębin oraz w miejscowości Słodków Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek.