2018

Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/16/18

Rady Gminy Turek

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz.994 ze zm.) oraz art.226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala,co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XLI/265/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027 zmienionej uchwałą:

• Nr XLIII/278/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmint Turek na lata 2018-2027,
• Nr XLIV/287/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027,
• Nr XLV/291/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
• Nr XLV1/296/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
• Nr XLIVII/303/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
• Nr XLIX/313/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
• Nr L/31/18 Rady Gminy Turek z dnia I pażdziernika 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
• Nr LII/32/18 Rady Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
• Nr 111/13/18 Rady Gminy Turek z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027

wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje nowe brzmienie załącznika nr I do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 2 do uchwały obejmujący: wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pzrewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu cennika usług cmentarnych Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek.
w sprawie zaliczenia drogi relacji Obrzębin - Słodków Kolonia w miejscowości Obrzębin oraz w miejscowości Słodków Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek.