2018

Uchwała Nr IV/18/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r.


Uchwała Nr IV/18/18

Rady Gminy Turek

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2017 r., poz.2077 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 42 246 382,06 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 37 848 724,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4 397 658,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości 41 139 548,74 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 34 286 968,74 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 852 580,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 106 833,32 zł przeznaczona zostanie na planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty rat zobowiązań kredytowo- pożyczkowych zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 106 833,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 6. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odprowadzanych na rzecz budżetu państwa, określa załącznik Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym maksymalnie do kwoty 500.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu ,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

§ 10. Określa się sumę , do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 500 000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53 309,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 47 500,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 809,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody z opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 786 000,00 zł. i wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 544 831,90 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł;

2) celową w wysokości 140 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki:


Informacja o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2019 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu cennika usług cmentarnych Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek.
w sprawie zaliczenia drogi relacji Obrzębin - Słodków Kolonia w miejscowości Obrzębin oraz w miejscowości Słodków Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek.