2019

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2020 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2020 rok
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żuki
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Grabieniec
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew
w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2020 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów Pański – Żuki w miejscowości Pęcherzew na długości 1,741 km”.
w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek na rzecz użytkownika wieczystego położonej w obrębie Szadów Pański
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023”.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku”.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew.
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turek.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek.
w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turek 87/100 udziału w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku".
w sprawie zgłoszenia sołectwa Warenka do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie Statutu Gminy Turek.
w sprawie diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Turek.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Warenka.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Turkowice.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Budy Słodkowskie.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Turek.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Turek.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Turek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.