2021

Uchwała Nr XXVIII/180/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/180/21
Rady Gminy Turek

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę z dnia 29 grudnia 2020 r. (data wpływu 4 stycznia 2021 r.) Prokuratora Rejonowego w Turku na Uchwałę Rady Gminy Turek nr V/30/07 z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Albertów.

§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Turek do przekazania skargi, o której mowa w § 1 wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz reprezentowania Gminy Turek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu z prawem do ustanawiania pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Turek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:

 

Uzasadnienie

W dniu 4 stycznia 2021 r. do Rady Gminy Turek wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Turku na uchwałę nr V/30/07 z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Albertów. Prokurator Rejonowy w Turku zarzucił istotne naruszenie prawa tj.:

1. art. 35 ust 1 w zw. z art. 5a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez niepoddanie projektu statutu sołectwa społecznym konsultacjom z mieszkańcami, w sposób który powinien być uprzednio określony w uchwale Rady, regulującej zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji,

2. art. 35 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 36 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 87 ust. 1 i 2 i 94 Konstytucji RP przez nadanie w §13 pkt 3 i §20 ust.1 uchwały organowi uchwałodawczemu jakim jest zebranie wiejskie, kompetencji wyboru sołtysa i rady sołeckiej

3. art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 87 ust. 1 i 2 i art. 94 Konstytucji RP oraz poprzez wprowadzenie w §13 pkt 8 i §33 ust. 2 zapisu, że rada gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do korzystania z mienia komunalnego bez zgody zebrania wiejskiego

4. art. 35 ust. 3 pkt 2 i art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 87 ust. 1 i 2 i 94 Konstytucji RP poprzez wprowadzenie w §21 ust. 1 i 2 uchwały wymogu kworum dla ważności dokonania wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej mimo, że u.s.g. nie wprowadza dla ważności uchwał w przedmiocie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej żadnego kworum

5. art. 35 ust. 3 pkt 5 w zw. z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 87 ust. 1 i 2 i 94 Konstytucji RP poprzez nadanie w przepisie §34 ust.3. uchwały pracownikowi urzędu gminy jakim jest skarbnik gminy, kompetencji nadzorczych nad działalnością sołectwa

- wnosząc o stwierdzenie nieważności powyższej uchwały w całości.

W opinii Rady Gminy Turek, zarzut określony przez Prokuratora Rejonowego w pkt 1 skargi, nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Prokurator w uzasadnieniu wskazał, że uchwała o nadaniu statutu sołectwu, nie zawierała w swej treści informacji o przeprowadzonej konsultacji w sołectwie. Potwierdzając, że faktycznie brak jest wzmianki o tym fakcie w treści samego statutu, to jednakże – pomimo upływu 14 lat od dnia uchwalenia statutu – Rada Gminy Turek dysponuje dokumentem w postaci protokołu z zebrania wiejskiego w sołectwie, w ramach którego w pkt 4 mieszkańcy sołectwa konsultowali projekt Statutu Sołectwa, który następnie został przyjęty zaskarżaną uchwałą. W tym sensie wypełniona została dyspozycja art. 35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, chociaż w treści skarżonej uchwały nie zamieszczono stosownej informacji o przeprowadzonych konsultacjach. Brak wzmianki o tym fakcie należy ocenić wyłącznie w kategoriach drobnego uchybienia formalnego, które nie powinno wpływać na stwierdzenie, że konsultacje projektu statutu zostały w sołectwie przeprowadzone.

Zarzuty skargi określone w pkt 2-5 podparte są przez Prokuratora Rejonowego w Turku poglądami wyrażonymi w dotychczasowym orzecznictwie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, jak również zgodne są z poglądami wyrażanymi przez przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego. Rada Gminy Turek, nie zaprzeczając dotychczasowej linii orzeczniczej, wnosi o ponowne rozważenie zaprezentowanych przez Skarżącego argumentów w tej grupie zarzutów.

Wobec wnioskowanego przez organ braku uwzględnienia zarzutu nieprzeprowadzenia konsultacji w sołectwie projektu Statutu Sołectwa - jako najdalej idącego oraz ewentualne uwzględnienie mniej istotnych zarzutów skargi, Rada Gminy Turek wnosi o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jedynie w części.

Załączniki:

1. Uwierzytelniona kopia protokołu z zebrania wiejskiego w sołectwie Albertów z dnia 18 stycznia 2007 r.

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2027
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Turek na rok 2022
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 202
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”
w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2022 rok
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2022 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 81/20 w obrębie Obrzębin w gminie Turek”
w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turek w roku szkolnym 2021/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Turek w drodze darowizny nieruchomości – działki o nr 204/3 położonej w miejscowości Korytków
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały zwalniającej przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej dla Gminy Brudzew z przeznaczeniem dla zabytkowego kościoła w Galewie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Obrzębin część A 1”
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Turek na lata 2021-2025
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/117/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Albertów
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2021 roku”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zgłoszenia sołectwa Pęcherzew do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Żuki)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Warenka)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Wietchinin)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Turkowice)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Słodków Kolonia)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Słodków)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Szadów Księży)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Pęcherzew)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Obrzębin)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Obrębizna)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kowale Księże)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kaczki Średnie)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Korytków)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kalinowa)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Grabieniec)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Dzierżązna)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Chlebów)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Cisew)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (Statutu Sołectwa Budy Słodkowskie)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Albertów)