2021

Uchwała Nr XXXIII/217/21 Rady Gminy Turek z dnia 25 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/217/21
Rady Gminy Turek

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r., poz.305) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXVIII/200/21 Rady Gminy z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Uchwałą Nr XXIX/202/21 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Uchwałą Nr XXX/203/21 Rady Gminy z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXI/205/21 Rady Gminy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXII/211/21 Rady Gminy z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 50 952 976,48zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 238 081,48zł

2. W §2 ust.1Wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 53 232 356,57zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 826 629,65zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 8 405 726,92 zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę  60 332,43,00zł

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

801

80101

2700

10 527,43zł

900

90002

0580

23 805,00zł

900

90095

2460

23 000,00zł

2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

851

85195

0970

3 000,00zł

7 500,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 130 805,00zł

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

600

60002

2710

50 000,00zł

900

90095

4010

10 800,00zł

900

90095

4110

2 000,00zł

900

90095

4120

1 200,00zł

921

92120

2710

5 000,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

4210

332,43zł

165 345,35zł

801

80101

3020

40 000,00zł

457 524,09zł

801

80101

4170

1 800,00zł

36 100,00zl

801

80101

4210

2 200,00zł

261 200,00zł

851

85154

4300

5 472,57zł

26 052,57zł

851

85195

4010

2 470,00zł

6 242,48zł

851

85195

4110

420,00zł

1 065,08zł

851

85195

4120

42,00zł

103,38zł

851

85195

4710

68,00zł

89,06zł

900

90095

4210

9 000,00zł

9 943,02zł

921

92195

4210

4 000,00zł

105 640,36zł

921

92195

6050

15 000,00zł

52 368,25zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4210

3 500,00zł

147 712,04zł

600

60016

4270

2 000,00zł

219 105,68zł

921

92195

4300

13 500,00zł

66 986,53zł

5. Zmienia się zapis w § 3 uchwały budżetowej otrzymuje on brzmienie , deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 2 279 380,09zł zostanie on sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach .

6. Zmienia się zapis w §4 uchwały budżetowej otrzymuje on brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 160 472,57zł , w kwocie 2 325 472,57zł stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz w kwocie 835 000,00zł z wolnych środków  o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy”.

7. Zmienia się zapis w §12 uchwały budżetowej, otrzymuje on brzmienie „Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53 930,00zł oraz  Wydatki na realizację na realizację zadań określonych:

1) w  programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 54 402,57zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 5 000,00zł

8. Wprowadza się do uchwały budżetowej §7a, który otrzymuje brzmienie „ Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania zlecone  z zakresu administracji rządowej w ramach    Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” z przeznaczeniem na finansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 7a, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się do uchwały budżetowej § 16a  otrzymuje on brzmienie   Wyodrębnia się Środki ze wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym i przeznacza się na sfinansowanie zadań inwestycyjnych  zgodnie z załącznikiem nr 11, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej  „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej  „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki”  otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneszu Kolenda

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turek w roku szkolnym 2021/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Turek w drodze darowizny nieruchomości – działki o nr 204/3 położonej w miejscowości Korytków
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały zwalniającej przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej dla Gminy Brudzew z przeznaczeniem dla zabytkowego kościoła w Galewie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Obrzębin część A 1”
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Turek na lata 2021-2025
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/117/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Albertów
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2021 roku”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zgłoszenia sołectwa Pęcherzew do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Żuki)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Warenka)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Wietchinin)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Turkowice)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Słodków Kolonia)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Słodków)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Szadów Księży)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Pęcherzew)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Obrzębin)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Obrębizna)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kowale Księże)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kaczki Średnie)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Korytków)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kalinowa)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Grabieniec)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Dzierżązna)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Chlebów)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Cisew)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (Statutu Sołectwa Budy Słodkowskie)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Albertów)