2021

Uchwała Nr XXXIV/226/21 Rady Gminy Turek z dnia 19 lipca 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/226/21
Rady Gminy Turek

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek

Na podstawie art. 5a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek, zwane dalej „konsultacjami”.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa,

2) w innych sprawach ważnych dla Gminy.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,

3) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 5. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) gminny – jeżeli dotyczą spraw wszystkich mieszkańców gminy,

2) lokalny – jeżeli dotyczą spraw mieszkańców jednej lub kilku jednostek pomocniczych  gminy.

§ 6. W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Turek.

§ 7. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy:

1) Rady Gminy,

2) Wójta Gminy Turek,

3) organów jednostek pomocniczych Gminy Turek

4) organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Turek, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy ich statutowej działalności

5) mieszkańców gminy Turek

§ 8. Rada Gminy występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji podejmując uchwałę, która w szczególności powinna zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) formę lub formy konsultacji,

3) teren objęty konsultacją,

4) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

§ 9. Wójt występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji wydając zarządzenie, które w szczególności powinno zawierać elementy, o których mowa w § 8.

§ 10. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, o którym mowa w § 7 pkt. 3, 4 i 5 składa się do Wójta.

2. Wniosek powinien określać:

1) wskazanie wnioskodawcy,

2) przedmiot i cel konsultacji z uzasadnieniem,

3) zasięg terytorialny konsultacji społecznych,

4) propozycję formy lub form przeprowadzenia konsultacji,

5) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji.

3. Wniosek zgłaszany przez grupę mieszkańców powinien dodatkowo zawierać:

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu grupy mieszkańców poprzez podanie imienia, nazwiska i adresu tej osoby,

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą imiona i nazwiska tych osób, ich adresy zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.

4. Jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Wójt wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

5. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku.

6. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

§ 11. 1. Wójt rozpatruje wniosek, biorąc pod uwagę znaczenie przedmiotu konsultacji dla mieszkańców, koszty konsultacji oraz zasadność proponowanej formy konsultacji.

2. Wniosek jest rozpatrywany przez Wójta w terminie 30 dni od dnia złożenia.

3. Wójt po rozpatrzeniu wniosku podejmuje decyzję o:

1) uwzględnieniu wniosku lub

2) zmianie proponowanego zasięgu, formy lub terminu przeprowadzenia konsultacji lub

3) odmowie przeprowadzenia konsultacji.

4. W przypadku uwzględnienia wniosku Wójt zarządza przeprowadzenie konsultacji w sposób określony w § 12.

5. O odmowie przeprowadzenia konsultacji lub wydaniu zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji Wójt informuje wnioskodawców w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.

6. Odmowa przeprowadzenia konsultacji, a także zmiana proponowanego zasięgu, formy lub terminu jej przeprowadzenia, wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 12. 1. Wójt decyduje o przeprowadzeniu konsultacji w drodze zarządzenia, w którym określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) formę lub formy konsultacji,

3) teren objęty konsultacją i uprawnionych do udziału w konsultacjach,

4) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

5) osoby lub komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Turek odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 13. Zarządzenie Wójta Gminy Turek podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turek, na stronie internetowej Gminy Turek, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek oraz  na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych objętych konsultacjami, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

§ 14. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, w tym podczas zebrań wiejskich,

2) ankiet pisemnych lub elektronicznych

3) składania uwag, opinii i propozycji w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych drogą elektroniczną,

4) wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji z określeniem sposobu, terminu oraz miejsca na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców.

2. Możliwe jest łączenie kilku form przeprowadzania konsultacji.

3. O wyborze formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Turek.

§ 15. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców uczestniczących  konsultacjach.

§ 16. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

§ 17. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Turek oraz na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych objętych konsultacjami.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 19. Traci moc Uchwała nr VII/60/07 Rady Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym:

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2027
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Turek na rok 2022
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 202
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”
w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2022 rok
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2022 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 81/20 w obrębie Obrzębin w gminie Turek”
w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turek w roku szkolnym 2021/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Turek w drodze darowizny nieruchomości – działki o nr 204/3 położonej w miejscowości Korytków
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały zwalniającej przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej dla Gminy Brudzew z przeznaczeniem dla zabytkowego kościoła w Galewie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Obrzębin część A 1”
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Turek na lata 2021-2025
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/117/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Albertów
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2021 roku”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zgłoszenia sołectwa Pęcherzew do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Żuki)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Warenka)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Wietchinin)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Turkowice)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Słodków Kolonia)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Słodków)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Szadów Księży)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Pęcherzew)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Obrzębin)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Obrębizna)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kowale Księże)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kaczki Średnie)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Korytków)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kalinowa)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Grabieniec)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Dzierżązna)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Chlebów)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Cisew)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (Statutu Sołectwa Budy Słodkowskie)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Albertów)