2021

Uchwała Nr XXXIV/227/21 Rady Gminy Turek z dnia 19 lipca 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/227/21
Rady Gminy Turek

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r., poz.305) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXVIII/200/21 Rady Gminy z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Uchwałą Nr XXIX/202/21 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Uchwałą Nr XXX/203/21 Rady Gminy z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXI/205/21 Rady Gminy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXII/211/21 Rady Gminy z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXIII/217/21 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 51 299 659,98zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 421 264,98zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 3 878 395,00zł

2. W §2 ust. 1 Wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 54 704 040,07zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 45 681 693,65zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 9 022 346,42 zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 345 993,50zł

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

921

92109

6300

50 000,00zł

756

75618

0590

15 000,00zł

2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

6300

113 500,00zł

224 125,00zł

700

70005

0970

119,50zł

8 156,50zł

758

75801

2920

150 000,00zł

9 914 767,00zł

851

85195

0970

13 024,00zł

20 524,00zł

855

85513

2010

4 350,00zł

12 970,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 470 993,50zł

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

851

85195

4210

5 000,00zł

851

85195

4300

5 000,00zł

751

75101

4210

1 764,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6050

80 000,00zł

736 000,00zł

600

60016

4270

615 000,00zł

834 105,68zł

600

60016

6050

350 000,00zł

2 414 448,30zł

600

60017

6050

80 000,00zł

1 590 000,00zł

750

75075

4210

6 000,00zł

11 000,00zł

750

75075

4300

5 000,00zł

19 000,00zł

801

80101

4240

150 000,00zł

199 000,00zł

851

85195

4010

3 000,00zł

9 242,48zł

851

85195

4710

24,00zł

113,06zł

855

85513

4130

4 350,00zł

12 970,00zł

921

92109

6050

100 000,00zł

237 959,62zł

921

92195

4210

10 500,00zł

116 140,36zł

921

92195

4300

50 500,00zł

117 486,53zł

926

92601

6050

6 619,50zł

288 522,25zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

751

75101

4300

1 764,00zł

160,00zł

5. Zmienia się zapis w §3 uchwały budżetowej otrzymuje on brzmienie "Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 3 404 380,09zł zostanie on sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 325 472,57zł oraz w kwocie 1 078 907,52zł z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy".

6. Zmienia się zapis w §4 uchwały budżetowej otrzymuje on brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 285 472,57zł, w kwocie 2 325 472,57 zł stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz w kwocie 1 960 000,00 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

7. Zmienia się zapis w §7a uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w ramach Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” z przeznaczeniem na finansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 7a, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2027
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Turek na rok 2022
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 202
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”
w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2022 rok
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2022 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 81/20 w obrębie Obrzębin w gminie Turek”
w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turek w roku szkolnym 2021/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Turek w drodze darowizny nieruchomości – działki o nr 204/3 położonej w miejscowości Korytków
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały zwalniającej przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej dla Gminy Brudzew z przeznaczeniem dla zabytkowego kościoła w Galewie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Obrzębin część A 1”
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Turek na lata 2021-2025
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/117/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Albertów
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2021 roku”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zgłoszenia sołectwa Pęcherzew do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Żuki)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Warenka)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Wietchinin)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Turkowice)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Słodków Kolonia)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Słodków)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Szadów Księży)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Pęcherzew)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Obrzębin)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Obrębizna)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kowale Księże)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kaczki Średnie)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Korytków)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kalinowa)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Grabieniec)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Dzierżązna)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Chlebów)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Cisew)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (Statutu Sołectwa Budy Słodkowskie)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Albertów)