2021

Uchwała Nr XXXV/233/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r.

Uchwała Nr XXXV/233/21
Rady Gminy Turek

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 305 ze zm.)Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXVIII/200/21 Rady Gminy z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Uchwałą Nr XXIX/202/21 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Uchwałą Nr XXX/203/21 Rady Gminy z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021, 

- Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXI/205/21 Rady Gminy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXII/211/21 Rady Gminy z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXIII/217/21 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXIV/227/21 Rady Gminy z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 52 250 896,21zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 48 280 195,81zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 3 970 700,40zł

2. W §2 ust.1Wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 55 655 276,30zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 46 534 431,94zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 9 120 844,36 zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę  442 812,00zł

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

600

60016

6610

60 000,00zł

758

75814

2030

98 624,38zł

758

75814

6330

32 305,40zł

854

85415

2040

2 136,00zł

855

85504

2910

900,00zł

2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

756

75615

0910

4 000,00zł

6 500,00zł

756

75616

0340

20 000,00zł

465 000,00zł

756

75616

0910

1 985,22zł

11 985,22zł

756

75618

0490

8 800,00zł

138 800,00zł

758

75801

2920

38 850,00zł

9 953 617,00zł

851

85195

0970

6 052,00zł

26 576,00zł

852

85230

2030

21 967,00zł

85 082,00zł

854

85415

2030

18 692,00zł

103 393,00zł

855

85501

0900

1 000,00zł

2 000,00zł

855

85501

2910

1 500,00zł

8 500,00zł

855

85502

0900

2 000,00zł

3 000,00zł

855

85502

2010

113 000,00zł

 3 024 130,00zł

855

85502

2910

11 000,00zł

18 000,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 442 812,00zł

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

710

71035

2310

15 000,00zł

754

75412

6230

57 500,00zł

854

85415

3260

2 136,00zł

855

85504

2910

900,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4270

65 000,00zł

899 105,68zł

600

60016

6050

95 000,00zł

2 509 448,30zł

700

70005

4300

5 000,00zł

95 000,00zł

750

75023

4610

6 000,00zł

17 000,00zł

750

75056

4010

146,66zł

10 164,66zł

750

75056

4120

25,77zł

225,77zł

754

75412

4300

800,00zł

24 800,00zł

801

80101

3020

20 000,00zł

477 524,09zł

801

80101

4010

38 850,00zł

7 643 061,00zł

801

80101

4240

33 250,00zł

232 250,00zł

801

80101

4430

100,00zł

11 000,00zł

851

85195

4010

3 676,00zł

12 918,48zł

851

85195

4110

1 800,00zł

2 865,08zł

851

85195

4120

500,00zł

603,38zł

851

85195

4210

158,84zł

5 158,84zł

852

85230

3110

21 967,00zł

145 082,00zł

854

85415

3240

18 692,00zł

128 393,00zł

855

85501

2910

4 000,00zł

8 500,00zł

855

85502

2910

8 500,00zł

18 000,00zł

855

85502

3110

109 610,00zł

2 817 006,00zł

855

85502

4010

2 840,00zł

65 776,35zł

855

85502

4110

462,00zł

132 318,00zł

855

85502

4120

88,00zł

1 709,00zł

855

85504

4010

6 000,00zł

59 451,94zł

855

85516

2830

20 000,00zł

100 000,00zł

900

90015

4270

3 000,00zł

433 000,00zł

900

90095

4300

1 000,00zł

18 500,00zł

921

92109

4210

2 930,05zł

68 425,46zł

921

92195

4210

10 756,69zł

126 897,05zł

921

92195

4300

3 000,00zł

118 486,53zł

921

92195

6050

26 316,00zł

78 684,25zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60002

2710

23 035,00zł

26 965,00zł

600

60017

6050

50 000,00zł

1 540 000,00zł

700

70005

4270

5 000,00zł

35 000,00zł

750

75056

4110

120,43zł

1 979,57zł

750

75056

4710

52,00zł

48,00zł

710

71035

2710

15 000,00zł

0,00zł

754

75412

6050

2 500,00zł

0zł

801

80101

4210

100,00zł

247 050,00zł

851

85195

4300

82,84zł

4 917,16zł

855

85504

4210

6 000,00zł

1 000,00zł

855

85516

2310

10 000,00zł

111 500,00zł

900

90015

6050

7 000,00zł

49 500,00zł

900

90095

4010

1 000,00zł

9 800,00zł

921

92109

4270

984,68zł

38 958,24zł

921

92109

4300

500,00zł

43 300,00zł

921

92109

6050

20 818,06zł

217 141,56zł

5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 7a do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w ramach Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej  „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki;

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2027
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Turek na rok 2022
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 202
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”
w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2022 rok
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2022 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 81/20 w obrębie Obrzębin w gminie Turek”
w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turek w roku szkolnym 2021/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Turek w drodze darowizny nieruchomości – działki o nr 204/3 położonej w miejscowości Korytków
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały zwalniającej przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej dla Gminy Brudzew z przeznaczeniem dla zabytkowego kościoła w Galewie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Obrzębin część A 1”
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Turek na lata 2021-2025
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/117/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Albertów
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2021 roku”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zgłoszenia sołectwa Pęcherzew do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Żuki)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Warenka)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Wietchinin)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Turkowice)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Słodków Kolonia)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Słodków)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Szadów Księży)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Pęcherzew)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Obrzębin)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Obrębizna)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kowale Księże)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kaczki Średnie)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Korytków)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kalinowa)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Grabieniec)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Dzierżązna)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Chlebów)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Cisew)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (Statutu Sołectwa Budy Słodkowskie)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Albertów)