2021

Uchwała Nr XXXV/235/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r.

Uchwała Nr XXXV/235/21
Rady Gminy Turek

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek

Na podstawie art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 229 pkt 3, art. 36 ust. 1 w związku z art. 237 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę na działalność Wójta Gminy Turek za bezzasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Turek do zawiadomienia Skarżących o sposobie rozpatrzenia skargi oraz pouczenia o treści art. 239 k.p.a., a także przesłania Skarżącym odpisu uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/235/21
Rady Gminy Turek

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek

Starosta Turecki pismem nr OR.1511.2.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Turek 15 czerwca 2021 r.) poinformował, że w toku czynności związanych z postępowaniem o udzielenie pozwolenia na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca, Pani Barbara Rogalska oraz Pan Michał Dygas złożyli w ramach przesłuchania strony skargę na działania Wójta Gminy Turek.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r. ustaliła, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Gminy Turek, który stanowić będzie odpowiedź na skargę, nie ma możliwości rozpatrzenia skargi w terminie miesiąca od daty wpływu do Rady Gminy.

W dniu 25 czerwca 2021 r. Rada Gminy Turek podjęła Uchwałę nr XXXIII/220/21 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek. Zgodnie z § 3 w/w uchwałyPrzewodniczący Rady Gminy Turek pismem nr OR-OG.1510.1.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zawiadomił Skarżących o przedłużeniu terminu i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi, a także przekazał informację o prawie wniesienia ponaglenia. Do pisma dołączono Skarżącym uchwałę wraz z załączonym do niej uzasadnieniem.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek na posiedzeniu w dniu 27 września 2021 r. po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Turek oraz zapoznaniu się z dokumentacja dostępną w Urzędzie Gminy Turek, ustaliła co następuje:

W dniu 23 kwietnia 2021 r. Gmina Turek wystąpiła do Starosty Tureckiego, Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Kaliska 59, 62-700 Turek z wnioskiem o pozwolenie na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca na działce o nr ewidencyjnym 74. Do wniosku załączono wymagane dokumenty, tj.: projekt budowlany, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, decyzję Wójta Gminy Turek  nr 14/2021 z dnia 12 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dniu 10 maja 2021 r. Starosta Turecki pismem nr AB.6740.255.2021 r. zawiadomił strony postepowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca, gmina Turek. W związku ze złożonymi zastrzeżeniami przez strony postepowania, Starosta Turecki w dniu 21 maja 2021 r. pismem nr AB.6740.255.2021 wezwał Gminę Turek do złożenia wyjaśnień lokalizacji istniejącego budynku świetlicy wiejskiej oraz zakresu rozbudowy świetlicy wiejskiej.

W dniu 1 czerwca 2021 r. pismem nr GKI-GB.7014.4.2021 Gmina Turek wycofała wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca.

Starosta Turecki w dniu 2 czerwca 2021 r. zawiadomił, że przed wydaniem decyzji umorzeniowej stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wniesienia ewentualnych dodatkowych uwag i żądań.  W dniu 7 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym przeprowadzono przesłuchanie stron postępowania, w toku którego strony postepowania Pani Barbara Rogalska i Pan Krzysztof Dygas – reprezentowany przez pełnomocnika Michała Dygasa, złożyli skargę na działanie Wójta Gminy Turek wskazując na dokonanie samowoli budowlanej.

W dniu 30 czerwca 2021 r. Starosta Turecki wydał decyzję nr 402/21, w której umorzył postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca na działce o nr ewidencyjnym 74. 

Ustalono, że w miejscowości Wrząca na działce o nr ewidencyjnym 74 oraz częściowo na działce o nr ewidencyjnym 73/1, należącej do osób prywatnych (stron w/w postępowania) mieszkańcy sołectwa Albertów – obejmującego miejscowości Albertów i Wrząca, zbudowali altanę.

Wójt Gminy Turek pismem nr GKI-GB.7014.4.2021 z dnia 13 lipca poinformował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Turku, że w/w altana została w całości rozebrana.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Turku pismem nr PINB.WO.430.6.2021.KD z dnia 20 września 2021 r. poinformował o przeprowadzonych w dniu 14 lipca 2021 r. czynnościach kontrolnych na nieruchomości położonej w miejscowości Wrząca. Przeprowadzający kontrolę potwierdzili rozebranie altany przez Urząd Gminy Turek i ustalili, że na działce nr 73/1 istnieje ogrodzenie i utwardzenie. W trakcie kontroli przedstawiciel Urzędu Gminy Turek zobowiązał się, że do 21 lipca 2021 r. rozebrany zostanie sporny płot i utwardzenie terenu – ogrodzenie terenu zostanie przywrócone w granice działki o nr ewidencyjnym 74, należącej do Gminy Turek.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Turku w w/w piśmie potwierdził wykonanie rozbiórki ogrodzenia i utwardzenia.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uwzględniając powyższe ustalenia uznała skargę na działalność Wójta Gminy Turek za bezzasadną i wniosła o podjęcie niniejszej uchwały.

Z treści złożonej skargi wynika, że jej przedmiotem było naruszenie granicy nieruchomości skarżących przez posadowienie altany częściowo na działce nr 73/1. Przedmiotowa altana na działce o nr ewidencyjnym 74 oraz częściowo na działce o nr ewidencyjnym 73/1 została rozebrana, a teren zajęty pod altanę na działce 73/1 został przywrócony do stanu poprzedniego - rozebrano ogrodzenie i usunięto utwardzenie. Postępowanie stało się zatem bezprzedmiotowe, gdyż żądania skargi zostały w całości uprzednio załatwione.

Z uwagi na fakt, że sporna altana, ogrodzenie oraz utwardzenie nie naruszają już granic nieruchomości stanowiących własność skarżących – co zostało potwierdzone przez organy nadzoru budowlanego oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego – skarga uznana została za bezzasadną.

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 81/20 w obrębie Obrzębin w gminie Turek”
w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turek w roku szkolnym 2021/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Turek w drodze darowizny nieruchomości – działki o nr 204/3 położonej w miejscowości Korytków
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały zwalniającej przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej dla Gminy Brudzew z przeznaczeniem dla zabytkowego kościoła w Galewie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Obrzębin część A 1”
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Turek na lata 2021-2025
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/117/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Albertów
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2021 roku”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zgłoszenia sołectwa Pęcherzew do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Żuki)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Warenka)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Wietchinin)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Turkowice)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Słodków Kolonia)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Słodków)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Szadów Księży)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Pęcherzew)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Obrzębin)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Obrębizna)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kowale Księże)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kaczki Średnie)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Korytków)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Kalinowa)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Grabieniec)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Dzierżązna)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Chlebów)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Cisew)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (Statutu Sołectwa Budy Słodkowskie)
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę (dotyczy Statutu Sołectwa Albertów)