2019 rok

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 18 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 42/2019

Wójta Gminy Turek

z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.

Na podstawie art.257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869) oraz § 9 ust.2 Uchwały Nr IV/18/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr IV/18/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 , zmienionej:
 • Zarządzeniem Nr 1/2019  Wójta Gminy Turek z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • Zarządzeniem Nr 3/2019  Wójta Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • Uchwałą Nr VI/28/19 Rady Gminy Turek z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2019
 • Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • Uchwałą Nr VII/40/19 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2019
 • Uchwałą Nr VIII/43/19 Rady Gminy Turek z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2019
 • Zarządzeniem Nr 15/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • Zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • Uchwałą Nr IX/53/19 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2019
 • Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • Uchwałą Nr X/56/19 Rady Gminy Turek z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2019
 • Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • Uchwałą Nr XII/6/19 Rady Gminy Turek z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2019
 • Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • Zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1.W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 46 550 478,07zł

1. Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 39 123 591,01zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 42 309 267,89zł

2. Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty35 771 777,40zł

3. W załączniku Nr 1 „Dochody” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 298 125,00zł

 • W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85504

2010

298 125,00zł

4. W załączniku Nr 2 „Wydatki” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 298 125,00zł

 • W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85504

3110

288 515,00zł

 • W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85504

4010

6 373,00zł

56 373,00zł

855

85504

4110

1 159,00zł

10 927,00zł

855

85504

4120

156,00zł

1 472,00zł

855

85504

4210

1 922,00zł

2 922,00zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami „ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

 • W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85504

2010

298 125,00zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami „ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

 • W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85504

3110

288 515,00zł

855

85504

4010

6 373,00zł

855

85504

4110

1 159,00zł

855

85504

4120

156,00zł

855

85504

4210

1 922,00zł


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2020
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Warenka.
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 - 2023" w 2019 roku.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Turek.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.